Wydawnictwo Academicon https://omp.academicon.pl/wa <p>Wydawnictwo Academicon to wydawnictwo naukowe, wydające także publikacje popularnonaukowe i dydaktyczne. Od 17 grudnia 2019 znajduje się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 100 punktów).</p> pl-PL <p>Oświadczam, że przenoszę na Wydawnictwo Academicon autorskie prawa majątkowe do utworu, który przesyłam wraz z niniejszym oświadczeniem. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.</p> robert.krynski@academicon.pl (Robert Kryński) robert.krynski@academicon.pl (Robert Kryński) OMP 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Księgi natchnione i ich interpretacja. Inspirujące przesłanie Josepha Ratzingera – Benedykta XVI https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/21 <p><span style="font-weight: 400;">Książka jest o drodze od objawienia się Boga do natchnionego świadectwa o tym objawieniu. Porusza problem relacji między Tradycją i Pismem Świętym z jednej, a objawieniem z drugiej strony. Rozważa również zasady, które winny być brane pod uwagę w interpretacji tekstów spisanych z inspiracji Ducha Świętego. Reguły te wynikają z natury Biblii jako dzieła Bosko-ludzkiego. Przewodnikiem w odkrywaniu biblijnego natchnienia oraz zasad kierujących badaniami Pisma Świętego jest Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Książka stanowi nie tylko ekspozycję poglądów papieża seniora, ale jest również ich twórczym rozwinięciem. Najmocniej dało ono o sobie znać w kwestiach roli </span><em><span style="font-weight: 400;">sensus fidei</span></em><span style="font-weight: 400;"> w egzegezie oraz w ocenie fundamentalizmu biblijnego. Monografia podejmuje temat postulowanej przez papieża-seniora „hermeneutyki wiary”. Polega ona na łączeniu wiary i rozumu, a dokładniej: na współistnieniu zasad teologicznych i metod naukowych w egzegezie Pisma Świętego. W publikacji zaproponowano teologiczne ugruntowanie dla metod naukowych w egzegezie. Wskazano również na teologiczny fundament dla tzw. wielkich zasad interpretacji Biblii. Treść pierwszych siedmiu rozdziałów rozprawy została zorganizowana w oparciu o dwa tytułowe pojęcia: „księgi natchnione” oraz ich „interpretacja”. Ostatni rozdział prezentuje reguły, jakie według Benedykta XVI winny rządzić wykładnią dokumentów Soboru Watykańskiego II. Tak zwana „hermeneutyka reformy” widziana jest tutaj jako jedna z odsłon „hermeneutyki wiary”.</span></p> Sławomir Zatwardnicki Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/21 Mon, 15 Mar 2021 00:00:00 +0100 Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/14 <div> <p>Prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB urodził się w 1950 roku w Witowie na skalnym Podhalu, u źródeł Czarnego Dunajca. Jest salezjaninem, pracownikiem naukowym i dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, filozofem-metafizykiem, uczniem i następcą na katedrze uniwersyteckiej o. prof. Mieczysława A. Krąpca, kierownikiem Katedry Metafizyki KUL, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – od działu Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Jest autorem licznych artykułów, haseł encyklopedycznych i książek naukowych, począwszy od doktoratu <em>Metoda separacji a metafizyka</em>, przez habilitację <em>System metafizyki</em>, a następnie autorską serię „Zeszyty z Metafizyki” w języku polskim i angielskim; jest również autorem publikacji <em>Metafizyka w ekologii</em>, a ponad to pracy <em>Metoda metafizyki realistycznej</em> i najnowszej – <em>Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria metafizycznego kreacjonizmu</em>. Wspólnie z o. M. A. Krąpcem opublikował <em>Rozmowy o metafizyce</em> w języku polskim i rosyjskim oraz <em>The Lublin Philosophical School</em> w języku angielskim. Jest redaktorem naczelnym pierwszej polskiej dziesięcio tomowej <em>Powszechnej encyklopedii filozofii</em>, której wydawcą jest Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Po ukończeniu tego monumentalnego przedsięwzięcia pod jego redakcją ukazała się dwutomowa <em>Encyklopedia filozofii polskiej </em>oraz <em>Słownik-przewodnik filozoficzny</em>. Rozwija i popularyzuje dziedzictwo filozoficznej szkoły lubelskiej, realizm metafizyczny oraz mądrościowy styl filozoficznego myślenia.</p> <p>Oddawana w ręce czytelnika Księga stanowi monumentalne studium, poniekąd adekwatne do dorobku Dostojnego Jubilata, obejmujące rozmaite zagadnienia z zakresu filozofii, a w kilku przypadkach także szeroko pojętej kultury. W pierwszej części czytelnik może zapoznać się z życiem i twórczością naukową ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka. Kolejna i zarazem najobszerniejsza część poświęcona jest tematyce metafizycznej, następne zaś antropologii filozoficznej, filozofii kultury, filozofii Boga i religii, filozofii prawa i polityki, historii filozofii oraz zagadnieniom metafilozoficznym. Autorzy tekstów wywodzą się z różnych środowisk akademickich, także zagranicznych. Reprezentują podstawowe dziedziny filozofii, a ponadto filologię klasyczną, historię sztuki, literaturę oraz świat polityki. Wyrażając wdzięczność wszystkim autorom, głęboko ufamy, że Księga pamiątkowa będzie właściwym uhonorowaniem osoby i dzieła Dostojnego Jubilata, jak też okazałym wkładem we współczesną debatę filozoficzną oraz kulturową.</p> </div> ks. Tomasz Duma, Arkadiusz Gudaniec, Zbigniew Pańpuch, Katarzyna Stępień, Paulina Sulenta; Agnieszka Lekka-Kowalik Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/14 Mon, 08 Mar 2021 00:00:00 +0100 Praktyki społeczne w czasie pandemii covid-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/38 <p>Raport prezentuje wyniki badań dotyczące polskich i ukraińskich uczniów przebywających w domach podczas lockdownu. Głównym celem badawczym była próba odpowiedzenia na pytanie o to, w jaki sposób sobie radzą uczniowie z zagrożeniem pandemią COVID-19, a także czy pojawiają się różnice między młodzieżą polską i ukraińską w zakresie stosunku do pandemii, dobrostanu psychologicznego, reakcji na zagrożenie, wykorzystywania internetu w kwarantannie, form spędzania czasu wolnego oraz oceny zdalnego nauczania i jego wpływu na szanse życiowe i edukacyjne. <br />Badania w obu krajach zostały przeprowadzone za pomocą ankiety online. W Polsce zrealizowano badania na próbie 1768, a na Ukrainie na próbie 2291 respondentów. Wyniki badań pokazują, że młodzież jest zainteresowana problematyką pandemii, śledzi jej przebieg. Poziom obaw uczniów przed zarażeniem się koronawirusem jest niski. Młodzież cechuje się dobrostanem psychologicznym i preferuje aktywne strategie walki z zagrożeniem. Większość swojego czasu spędza w internecie. Wykorzystuje go głównie do zdalnej edukacji, komunikacji z rówieśnikami oraz rozrywki. W czasie offline uczniowie najczęściej słuchają muzyki, uprawiają aktywność fizyczną i spacerują po okolicy. Niewielka część respondentów angażuje się w pomoc seniorom. Negatywnie oceniają zdalne nauczanie i uważają, że kwarantanna nie wpłynie zbyt silnie na ich szanse życiowe.</p> Piotr Długosz, Liudmyla Kryvachuk, Olena Shyyan Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/38 Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100 Środowisko szkolne w narracjach uczniów z Zespołem Aspergera https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/31 <p><span style="font-weight: 400;">Problematyka monografii doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie na wiedzę o Zespole Aspergera. Ma ona szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – badaczy podejmowanych kwestii, pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, nauczycieli, pracowników resortu zdrowia i pomocy społecznej oraz osób z innych (niekoniecznie naukowych) powodów nią zainteresowanych, np. rodziców/opiekunów osób z zespołem Aspergera czy zróżnicowanych specjalnościowo profesjonalistów sięgających do zagadnień z obszaru autyzmu i zespołu Aspergera w celu poszukiwania możliwych rozwiązań organizacyjnych i programowych w szeroko rozumianej edukacji i rehabilitacji osób z tym zaburzeniem</span></p> Małgorzata Moszyńska Prawa autorskie (c) 2019 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/31 Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0200 Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/7 <p><span style="font-weight: 400;">Praca jest poświęcona zagadnieniu intuicji moralnych oraz ich zdolności do uzasadniania naszych moralnych przekonań. Składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy prezentuje krótki rys historyczny intuicjonizmu moralnego, z głównym akcentem położonym na intuicjonizm brytyjski XVII, XVIII, XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zwieńczenie rozdziału stanowi prezentacja argumentów, które doprowadziły do osłabienia tego nurtu. Są to kolejno zarzut dziwaczności faktów moralnych, dziwaczności intuicji moralnej (jako władzy poznawczej), zarzut subiektywności intuicji, zarzut dogmatyzmu, arbitralności, zarzut z niezgody moralnej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Rozdziały II - V stanowią kolejno krytyczną prezentację współczesnych prób obrony intuicjonizmu (tzw. nowego intuicjonizmu) podejmowanych przez takich autorów jak Robert Audi, Michael Huemer, Timothy Chappell, Sabine Roeser, James Sias. Przedstawione w tych rozdziałach stanowiska w dużej mierze unikają wymienionych powyżej zarzutów, niemniej można wysuwać przeciwko nim nowe zarzuty (analizowane przy okazji prezentacji każdej z propozycji nowego intuicjonizmu). Rozdział VI stanowi próbę zintegrowania tych stanowisk w taki sposób, aby łączyć ich silne strony jednocześnie unikając i słabości. W świetle tego rozdziału obroniona została główna teza pracy, mianowicie, że moralne intuicje mają zdolność uzasadniania naszych moralnych przekonań i jako takie mogą stanowić wiarygodne źródło poznania moralnego.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W duchu nowego intuicjonizmu autor przyjmuje omylność intuicji moralnych, stąd rozdział VII stanowi propozycję doskonalenia intuicyjnego poznania moralnego poprzez stosowanie metody refleksyjnej równowagi oraz doskonalenia cnót poznawczych. </span></p> Artur Szutta Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/7 Sat, 15 Dec 2018 00:00:00 +0100 Filozofia jako zbiór danych https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/4 <p>W&nbsp;wydanej w&nbsp;2004&nbsp;r. monografii poświęconej humanistyce cyfrowej A&nbsp;Companion To Digital Humanities rozdział dotyczący zastosowania technologii informatycznych w&nbsp;filozofii nosi tytuł „Rewolucja? Jaka rewolucja?” Sukcesy i&nbsp;ograniczenia technologii komputerowych w&nbsp;filozofii i&nbsp;religii. Pomimo pewnej prowokacji tytuł sugeruje istnienie jakichś sukcesów, lecz bardziej uważna lektura prowadzi do konkluzji, iż (przynajmniej w&nbsp;owym czasie) digitalizacja filozofii w&nbsp;zasadzie się nie powiodła. Wymienione tam „sukcesy” sprowadzają się bowiem do wykorzystania możliwości zastosowania tzw. hypertekstu do zapisania pewnych zasobów filozoficznych w&nbsp;postaci elektronicznej oraz do udostępnienia tych zasobów przez internet. Nawet na początku XXI w. tego rodzaju osiągnięcia nie były w&nbsp;istocie niczym innym niż porażką.</p> <p>Celem rozważań, które wypełniają następujące rozdziały, jest sprawdzenie, w jakim stopniu owa diagnoza nadal odpowiada rzeczywistości, jeżeli uwzględnimy stan filozofii i informatyki kilkanaście lat później.</p> Paweł Garbacz Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/4 Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0200 Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom 2 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/33 <p>„Prawa i&nbsp;obowiązki członków rodziny” to interdyscyplinarny projekt naukowy, w&nbsp;którego centrum znajduje się rodzina i&nbsp;jej członkowie. Jakkolwiek sformułowanie „Prawa i&nbsp;obowiązki” wskazuje przede wszystkim na prawne i&nbsp;prawnicze konotacje dzieła, obejmuje ono jednak wyniki badań wykraczające poza tradycyjnie ujmowaną dziedzinę nauk prawnych, czy też dyscyplinę prawo. Takie bowiem było zamierzenie redaktorów i&nbsp;Autorów, aby na konstytucyjnie chronione wartości, jak rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo (tacierzyństwo) i&nbsp;małżeństwo spojrzeć z&nbsp;szerszej perspektywy.</p> Magdalena Gołowkin-Hudała, Paweł Sobczyk, Aleksandra Wilk Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/33 Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych – tendencje rozwojowe https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/37 <p><span style="font-weight: 400;">Prezentowana praca ma charakter wyróżniający. Poświęcona została przedstawieniu aktualnego modelu polskiego postępowania sądowoadministracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji merytorycznych sądu i tendencji rozwojowych w tym zakresie. Autorka omówiła to zagadnienie na tle rozwiazań europejskich we Francji, Niemczech i Austrii. Wysoko oceniam kompetencje Autorki, jej dociekliwość, a przede wszystkim umiejętność wysnuwania ciekawych wniosków z bogatego materiału badawczego</span></p> Dagmara Gut Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/37 Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 +0100 Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/5 <p>Rozważania nad myślą Juana Donoso Cortésa wydają się obecnie szczególnie aktualnym przedsięwzięciem badawczym pomimo dzielącego nas czasu. Nadzieje nowożytnego&nbsp;<em>ego cogito</em>&nbsp;związane z&nbsp;planem zbudowania uniwersalnej płaszczyzny zgody w&nbsp;warunkach zracjonalizowanego deizmu, w&nbsp;oderwaniu od indywidualnych odmienności, następnie wzmocnione oświeceniowym projektem autonomicznego podmiotu i&nbsp;jego umów społecznych zmiotła rewolucyjna pożoga. Socjologowie w&nbsp;słowach przywodzących na myśl lamenty Kasandry opisują dylematy współczesnego człowieka: labilność tożsamości, zamieranie wolnych stowarzyszeń, globalizacja świadomości, osłabienie ducha wspólnoty i&nbsp;solidaryzmu społecznego, wreszcie poprawność polityczna, która bodaj całkowicie zawiesza pytanie o&nbsp;zło i&nbsp;dobro moralne. Bez zbytniej przesady tedy możemy określić naszą sytuację jako symboliczny zakręt dziejowy, kiedy to na nowo stawiane są pytania o&nbsp;wartości, którymi żyła epoka przednowożytna, o&nbsp;państwo narodowe, siłę tradycji, które spajają i&nbsp;ożywiają ducha wspólnoty, o&nbsp;rolę chrześcijaństwa, wreszcie o&nbsp;pozycję Kościoła w&nbsp;państwie.</p> Jan Kłos Prawa autorskie (c) 2017 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/5 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0100 Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/2 <p><span style="font-weight: 400;">Głównym celem mojej monografii pt. </span><em><span style="font-weight: 400;">Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót </span></em><span style="font-weight: 400;">(Wydawnictwo Academicon 2017, 495 s.) jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu sytuacjonistyczna krytyka etyki cnót podważa sensowność jednego z najważniejszych obecnie nurtów etycznych. Sytuacjoniści – etycy zainspirowani wynikami badań w obrębie psychologii społecznej i kognitywnej – uważają, że etyka cnót jest ufundowana na empirycznie niepotwierdzonej koncepcji psychologii moralności, przez co sama jest empirycznie nieadekwatna. Celami pomocniczymi, realizowanymi w kolejnych częściach monografii, są: 1) przedstawienie i argumentacja na rzecz głównych tez współczesnej etyki cnót; 2) prezentacja tez, argumentów i postulatów sytuacjonistów – krytyków współczesnej etyki cnót; 3) odpowiedź na sytuacjonistyczną krytykę z perspektywy etyki cnót. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W pierwszej części wychodzę od nakreślenia początków współczesnej etyki cnót, następnie wyjaśniam, czym jest eudajmonia rozumiana jako cel ludzkiego życia, prezentuję cnoty etyczne jako konieczne środki osiągania spełnionego życia oraz odpowiadam na pytanie, dlaczego edukacja moralna jest ważną częścią etyki. W drugiej części przywołuję dane empiryczne oraz sformułowane z ich wykorzystaniem argumenty przeciwników etyki cnót. W trzeciej części w dwojaki sposób odpowiadam na zarzuty sytuacjonistów: negatywnie - wskazując na różne błędy metodologiczne w wyciąganiu zbyt radykalnych i pochopnych wniosków; pozytywnie - prezentując różne empirycznie ugruntowane teorie psychologiczne, mogące służyć jako empiryczny fundament współczesnej etyki cnót. Cała moja argumentacja zmierza do wykazania, że najnowsze dane empiryczne, uzyskana w obrębie psychologii moralności, nie kwestionują założeń współczesnej etyki cnót. Przeciwnie, pozwalają twierdzić, że jest ona, spośród obecnie wpływowych teorii etycznych, najbardziej empirycznie adekwatna.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&gt; <a href="https://filozofuj.eu/piorka-wietrze-wywiad-natasza-szutta/" target="_blank" rel="noopener">Wywiad z Nataszą Szuttą</a></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&gt; <a href="https://filozofuj.eu/relacja-ze-spotkania-autorskiego-dr-natasza-szutta/" target="_blank" rel="noopener">Relacja ze spotkania autorskiego z Nataszą Szuttą</a></span></p> Natasza Szutta Prawa autorskie (c) 2017 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/2 Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 Selected approaches to environmental ethics in V4 countries https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/27 <p><span style="font-weight: 400;">Many contemporary authors suggested that the ecological crisis is a crisis of values, precisely for that reason it is necessary to pay attention to the development of debate on environmental ethics. Environmental education and environmental research currently focuses often on the field of knowledge of natural sciences, but necessary to enrich it also in an ethical dimension, that is precisely the view of environmental ethics. Environmental ethics we might characterize as a field of practical ethics that deals with ethical relationship of human (especially as a moral agent) to nonhuman natural entities (for example, to other living beings, species, ecosystems, biotic communities, etc.) and tries to critically reflect the ecological crisis from philosophical and ethical point of view. The aim of the proceedings is to provide an overview of ideas and opinions of experts from V4 countries on contemporary issues of environmental ethics. The V4 countries share a similar socialist past, which has an impact on the perceived value of environment that is still underestimated by many and seen as a mere source of raw materials. The proceedings is trying to search interdisciplinary approach of experts dealing with environmental ethic and thus contribute to mutual enrichment and a new perspective on this area.</span></p> Barbora Baďurová, Veronika Szántó, Tereza Vandrovcová, Zbigniew Wróblewski Prawa autorskie (c) 2017 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/27 Tue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0100 Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/8 <p><em>Słownik języka polskiego PWN</em>&nbsp;odnotowuje m.in. trzy znaczenia słowa „fenomen”: (1) rzadkie, niezwykłe zjawisko; (2) osoba wyjątkowa, niezwykle uzdolniona; (3) fakt empiryczny będący punktem wyjścia badań naukowych. W&nbsp;tytule nie chodzi o&nbsp;„fenomen” w&nbsp;sensie drugim, chociaż do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej należało wiele osób wyjątkowych i&nbsp;niezwykle uzdolnionych, do których z&nbsp;powodzeniem można odnosić słowo „fenomen” w&nbsp;tym sensie. Tytułowy zwrot „Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” sygnalizuje natomiast, z&nbsp;jednej strony, że książka zdaje sprawę z&nbsp;badań naukowych nad pewnym złożonym „faktem empirycznym” – nad pewną formacją intelektualną wraz z&nbsp;jej dorobkiem. Z&nbsp;drugiej strony tytuł wskazuje na rzadkość i&nbsp;niezwykłość Szkoły: to, że była ona fenomenem nie tylko w&nbsp;dziejach Polski, lecz także w&nbsp;dziejach kultury&nbsp;<em>in toto</em>.</p> <p>Oto kilka faktów, które się na fenomen Szkoły – w&nbsp;tym drugim sensie – składają.</p> <p>Za początek Szkoły przyjmuje się rok 1895, kiedy jej założyciel, Kazimierz Twardowski, przybył z&nbsp;Wiednia do Lwowa i&nbsp;już wkrótce wypromował pierwszych doktorów. Wśród wychowanków (doktorantów) Twardowskiego było ponad dwudziestu przyszłych profesorów tytularnych, którzy w&nbsp;dwudziestoleciu międzywojennym zajęli większość katedr filozofii, logiki i&nbsp;psychologii, ale oddziałali także na inne dyscypliny – takie jak literaturoznawstwo, muzykologia, filologia klasyczna&nbsp;<em>etc</em>.</p> <p>Twardowski zmarł w&nbsp;1938 roku, a&nbsp;za koniec Szkoły niektórzy przyjmują rok 1939 – istotnie II wojna światowa spowodowała spustoszenie w&nbsp;szeregach przedstawicieli Szkoły, a&nbsp;jeszcze silniejszy cios stanowił dla niej okres stalinizmu. Jednakże Kilka wybitnych postaci Szkoły – takich jak Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski, Izydora Dąmbska, Tadeusz Kotarbiński, Stefan Swieżawski czy Władysław Tatarkiewicz – działało jeszcze wiele lat po wojnie, wychowując kolejne pokolenia w&nbsp;duchu właściwego Szkole antyirracjonalizmu. Wielu spośród autorów tekstów do niniejszego tomu to przedstawiciele młodszych pokoleń Szkoły Lwowsko-Warszawskiej&nbsp;<em>sensu largo</em>.</p> <p>Spoiwem Szkoły był nie pewien zespół idei, który wyznawaliby jej członkowie, lecz pewne postulaty metodologiczne oraz pewien zestaw wartości, które były w&nbsp;Szkole akceptowane przez kolejne pokolenia. O&nbsp;tych postulatach metodologicznych i&nbsp;o&nbsp;tym zestawie wartości mówią szczegółowo autorzy tekstów tu zamieszczonych.</p> <p>Ogromnemu wpływowi Szkoły na kulturę polską towarzyszyła recepcja wyników osiąganych przez jej członków za granicą. Naszym „towarem eksportowym” była szeroko rozumiana logika (logiki wielowartościowe i&nbsp;metalogika Łukasiewicza, gramatyka kategorialna Ajdukiewicza, koncepcja prawdy Tarskiego). Wiele osiągnięć członków Szkoły w&nbsp;innych dziedzinach zagranica odkrywa dla siebie dopiero dziś i&nbsp;wyniki te budzą podziw u&nbsp;tych, którzy się z&nbsp;nimi stykają. Ideą stojącą za powstaniem „Fenomenu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej” była chęć ukazania Szkoły w&nbsp;jak najszerszej perspektywie, także przez pryzmat mniej znanych, choć ważnych postaci i&nbsp;osiągnięć.</p> <p><em>Ze wstępu</em></p> Anna Brożek, Alicja Chybińska Prawa autorskie (c) 2016 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/8 Sat, 10 Sep 2016 00:00:00 +0200 Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/3 <p>Niniejszy tekst nie jest monografią naukową. Raczej stanowić on będzie w miarę krótki opis (niektórych aspektów) tego, co uważam za kluczowe w rozwoju i naturze filozofii analitycznej. Opis ten będzie zawierał wiele uprzedzeń. Wybierać będę zagadnienia, które mnie interesują. Pomijać będę zagadnienia, o których wiem, ale mnie nie interesują. Pomijać też będę te, które mnie interesują, ale nie uważam ich za wystarczająco ogólne (lub ciekawe), żeby wzmiankować o nich we wprowadzeniu do filozofii analitycznej. Pomijać będę również zagadnienia, które są bardzo ważne, ale których w swojej niekompetencji nie dostrzegłem. Niestety, pomijać będę także te zagadnienia, o których chętnie bym napisał, gdybym miał na to czas, a książki nie trzeba było kiedyś skończyć.</p> <p>Ocena zjawisk, o których będę mówił, również będzie czasami stronnicza. Ze względu na zamierzoną krótkość tekstu niekiedy będę tylko wygłaszał pewne oceny lub uogólnienia, nie uzasadniając ich szczegółowo. Czasami będzie tak dlatego, że pogląd potrafię uzasadnić, ale uzasadnienie byłoby zbyt szczegółowe, żeby umieszczać je we wprowadzeniu do filozofii analitycznej. Czasami będzie tak dlatego, że twierdzenia te stanowić będą raczej wyraz moich intuicji niż rezultat dłuższych i szczegółowych przemyśleń.</p> Rafał Urbaniak Prawa autorskie (c) 2016 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/3 Mon, 22 Feb 2016 00:00:00 +0100 Uniwersytet – humanistyka – filozofia https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/30 <p>Debata nad uniwersytetem – jego obecnym stanem, stojącymi za nim założeniami filozoficznymi, jak również obecnymi celami, nie dotyczy jedynie wąskiej grupy akademików zamkniętych w twierdzach skomplikowanych teoretycznych rozważań. Nie dotyczy także wyłącznie specjalistów pracujących w murach uniwersyteckich nad kolejnymi, coraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Znaczenie tej debaty jest znacznie głębsze. Rozważania odnoszące się do sposobu kształcenia oraz metod pracy w akademii, wiążą się z kształtem obecnego i przyszłego życia publicznego. Filozofowie, których poglądy są prezentowane w tej książce, zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest ta dyskusja. Zadają pytania o konsekwencje przekształcania uniwersytetów w korporacje, znaczenia humanistyki i filozofii dla demokracji, rozważają w jaki sposób uprawiać te dziedziny we współczesnym uniwersytecie.</p> Jolanta Prochowicz Prawa autorskie (c) 2015 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/30 Tue, 01 Dec 2015 00:00:00 +0100 W poszukiwaniu moralnego charakteru https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/6 <p>Tytuł książki&nbsp;<em>W poszukiwaniu moralnego charakteru&nbsp;</em>może nieco zwieść, sugerując, że jest to publikacja z zakresu edu­kacji moralnej, w której podane zostaną sposoby doskonalenia moralnego charakteru, między innymi poprzez doskonalenie cnót etycznych. Tymczasem jej problematyka jest bardziej pod­stawowa, ale o fundamentalnym znaczeniu dla moralnej edukacji. Jest to głos, a właściwie wielogłos w sporze o istnienie moralnego charakteru i jego trwałych dyspozycji, w dyskusji, która aktualnie toczy się na łamach najważniejszych filozoficznych czasopism. Ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ jej inspiracją są badania empiryczne przeprowadzone w psychologii społecznej i kognitywnej. Uczestnikami tej dyskusji są sytuacjoniści, etycy będący pod dużym wpływem wyników badań we współcze­snej psychologii moralności oraz zwolennicy etyki cnót, przeciw której sytuacjoniści skierowali ostrze swojej krytyki.</p> Artur Szutta, Natasza Szutta; Nancy Snow, Rachana Kamtekar, Christian Miller, Krystyna Adamska, Michael Winter, Jacek Jaśtal , Daniel Russell Prawa autorskie (c) 2015 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/6 Wed, 30 Sep 2015 00:00:00 +0200 Technika a wartości https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/36 <p><span style="font-weight: 400;">Świat techniki otacza nas zewsząd. Tworzy warunki naszego życia w każdym jego aspekcie. Bez niej cywilizowane życie jest niewyobrażalne. Wielu z nas w ogóle umożliwia życie. Jednak ciągle mamy skłonność do traktowania tego skomplikowanego i wyrafinowanego technosystemu jako neutralne, podporządkowane nam narzędzie. Jeśli zaś w powieściach lub filmach science fiction napotykamy wizję techniki zgoła odmienną: jako bytu nieobojętnego, od którego człowiek jest uzależniony w swej egzystencji, mającego wewnętrzny dynamizm i rządzącego się swoimi prawami, walczącego z człowiekiem o wpływy i dominację, nawet zagrażającego bytowi ludzkości, traktujemy to jako licentia poetica lub – w najlepszym razie – prognozę, że dopiero jakaś przyszła technika, inteligentna i mająca rysy osobowe może tę wizję zrealizować. Tę fałszywą świadomość przekonująco podkopuje książka Rafała Lizuta Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów. Zawiera ona pogłębioną analizę filozoficzną problemu nasycenia (w szczególności współczesnej) techniki wartościami, prowadzoną z dużą świadomością metodologiczną, ale i zajmująco, dociekliwie, z odwołaniem do licznych przykładów.</span></p> Rafał Lizut Prawa autorskie (c) 2014 Wydawnictwo Academicon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/36 Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0100