Prawo autorskie. Interaktywny kurs

Autorzy

Grzegorz Tylec
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-2016-4523
Andrzej Drzewiecki
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0003-0865-0334

Słowa kluczowe:

utwór, teoria statystycznej jednorazowości, oryginalność, ustalenie utworu, opracowanie, prawo zależne, tłumaczenie, adaptacja, inspiracja, zbiór materiałów, utwór zbiorowy, kompilacja, przeróbka, podmiot praw autorskich, twórczość naukowa, twórczość pracownicza, twórczość studentów, utwór połączony, utwór współautorski, dualizm praw autorskich, autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa, plagiat, prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego korzystania z utworu, nadzór autorski, autorskie prawa majątkowe, prawo do korzystania z utworu, prawo do rozporządzania utworem, prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, zależne prawo autorskie, droit do suite, opłata od urządzeń i czystych nośników, opłata reprograficzna, wyczerpanie, dziedziczenie praw autorskich, dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny, graniczenia w wykonywaniu autorskich praw majątkowych, licencja, przeniesienie praw autorskich, umowa, pole eksploatacji, creative commons, organizacja zbiorowego zarządu, KOPIPOL, wizerunek, korespondencja, prawa osobiste, prawa majątkowe, roszczenia, przedawnienie, legitymacja, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zaniechanie, publiczne oświadczenie, naruszenie, krzywda, prawa pokrewne, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram, nadanie, sztuka ludowa, wydania naukowe, wydania krytyczne, producent, wydawca, film, reemisja, radiofonia, telewizja, prawo międzynarodowe, dyrektywa, prawo obce, zasada asymilacji, konwencja berneńska, Powszechna konwencja, prawo Unii Europejskiej, TRIPS, WIPO, kodeks karny, przestępstwo, przywłaszczenie autorstwa, program komputerowy, rozpowszechnianie utworu, piractwo, kradzież autorstwa, kara, cytat

Streszczenie

„Prawo autorskie. Interaktywny kurs” to przystępne opracowanie poświęcone podstawowym zagadnieniom objętych regulacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest ono w głównej mierze skierowane do osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, które chcą poznać oraz zrozumieć istotę przysługującym twórcom praw i obowiązków.

Usystematyzowana w formie wykładu akademickiego treść opracowania wzbogacona została o treść przepisów obowiązującego prawa, do których odnosi się omawiana w danym fragmencie tematyka oraz przykłady ilustrujące w praktyce opisywane rozwiązania prawne. Dodatkowo zamieszczono także wypunktowanie najważniejszych kwestii oraz pytania i odpowiedzi dotyczące kluczowych zagadnień pozwalające na powtórzenie i sprawne przyswojenie prezentowanej materii.

Zastosowane w wersjach elektronicznych kursu rozwiązania informatyczne w tym m. in. zamieszczone w tekście linki pozwalają sprawnie odnieść treść prezentowanego wykładu do poszczególnych przepisów ustawy w których ma on swoje umocowanie oraz poruszać się po między kluczowymi z punktu widzenia wykładu z prawa autorskimi pojęciami.

W intencji autorów oraz wydawcy prezentowanego opracowania ma ono przysłużyć się promocji wiedzy na temat prawa autorskiego oraz służyć ochronie interesów osobistych i majątkowych twórców.

Biogramy autorów

Grzegorz Tylec - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów. Profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Języka, Retoryki i Prawa Mediów. 

Andrzej Drzewiecki - Uniwersytet Opolski

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Opolskiego.  Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej.

Bibliografia

Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, Warszawa 2017.

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021.

Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.

Barta J., Markiewicz R., Reklama jako utwór, „Rzeczpospolita” 1997, nr 9.

Barta J., Markiewicz R., Sport i prawo autorskie, „Rzeczpospolita” 1996, nr 7.

Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.

Błeszyński J., Tłumaczenie w świetle nowego prawa autorskiego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 9.

Bujnicki L., Rzemieślnik poczuł się artystą, „Rzeczpospolita” 2004, nr 7.

Ferenc-Szydełko E. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2021.

Gadek-Giesen B., Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 2.

Gienas K., Dystrybucja kopii utworów za pomocą aplikacji peer to peer (P2P), „Prokurator” 2005, nr 4.

Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018.

Grzybowski S., Artysta wykonawca i jego dzieło a zagadnienie ochrony prawnej, „Studia Cywilistyczne” 1968, nr 12.

Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.

Jędrzejewska A., Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych przez popełnienie plagiatu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1987, z. 44.

Kliś M., Przestępstwa elektroniczne w aspekcie prawa autorskiego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2003, nr 2.

Kosonoga J. (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa, Warszawa 2016.

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978.

Machała W., DRM a prawo własności intelektualnej, „Prawo Nowych Technologii” 2008, nr 1.

Machała W., Utwór – przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.

Machała W., Sarbiński R.M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019.

Markiewicz R., Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984.

Mozgawa M., Radoniewicz J., Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 7–8.

Niewęgłowski A., Chrzanowski M. (red.), Internet a prawo autorskie, Lublin 2016.

Olejniczak A. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009.

Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Prawo autorskie. Zarys problematyki, Warszawa 2021.

Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2007.

Poźniak-Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5.

Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.

Sarbiński R.M., Ustalenie pokrzywdzonego przestępstwem bezumownego rozpowszechniania utworu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2009, nr 2.

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Szczotka J., Granice plagiatu w utworach naukowych – kiedy „plagiat” nie jest plagiatem [w:] Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.

Szwaja J., Szajkowski A. (red.), System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze, Wrocław 1990.

Tułodziecki O., Na co potrzebna jest zgoda UEFA, „Rzeczpospolita” 2012, nr 5.

Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa–Kraków–Lwów–Poznań 1926.

Prawo autorskie. Interaktywny kurs

Pobrania

Zapowiedzi

23 sierpnia 2022

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-04-0

Data publikacji (01)

2022-08-23