Zgłoszenia

Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby dokonać zgłoszenia.

Lista kontrolna stanu przygotowania zgłoszenia

Jako element procesu zgłoszenia autorzy są proszeni o skompletowanie zgłoszenia poprzez załączenie następujących pozycji. Zgłoszenia mogą być zwrócona do autorów, jeśli nie zastosują podanych wskazówek.
 • Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej Wydawnictwa Academicon.
 • Oświadczam, że przesłany tekst nie był dotąd publikowany i nie został złożony do publikacji w innym wydawnictwie.
 • Oświadczam, iż tekst stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • Oświadczam, że deponowany tekst nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631), obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania, oraz wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego tekstu.

Wskazówki dla autora

Monografie

 1. Monografia naukowa (wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład (na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim) i edycja naukowa tekstów źródłowych.
 2. Podczas procedury zgłoszenia tekstu deponujemy plik monografii w formatach: doc, docx, odt, rtf. 
 3. Plik powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: tytuł pracy, spis treści, korpus pracy (ze wstępem, zakończeniem i bibliografią), streszczenie w języku polskim, streszczenie w języku angielskim.
 4. W pliku monografii nie umieszczamy danych pozwalających rozpoznać tożsamość autora. Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, dane afiliacyjne (uczelnia, instytut), adres e-mail, identyfikator ORCID i krótki biogram (do 800 znaków ze spacjami) umieszczamy w osobnym dokumencie o nazwie „Dane osobowe autora”.
 5. Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ograniczamy do minimum. Format dokumentu: A4. Marginesy: standradowe. Stosujemy font Times New Roman. Stopień pisma (wielkość fonta) tekstu głównego: 12 pkt, interlinia: 1,5. Stopień pisam przypisów dolnych: 10 pkt, interlinia: 1. 
 6. Wyróżnienia w tekście (emfazy) formatujemy kursywą.
 7. Stosujemy styl opisów bibliograficznych APA. Zob. Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, zwłaszcza rozdz. 2. – „Cytowania” oraz rozdz. 7. – „Zapis bibliografii”.
 8. Bardzo ważne uzupełnienie do powyższego punktu: w pełnym opisie bibliograficznym danej publikacji, wymienionej w bibliografii załącznikowej, umieszczamy numer DOI tej publikacji (o ile posiada) wraz z całym adresem URL. Przykład: Szutta, A. (2018). Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła, Lublin: Wydawnictwo Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475612
 9. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo godzi się na inne rekomendowane przez Bibliotekę Narodową konwencje zapisu bibliograficznego i szanuje w tej sferze tradycje poszczególnych dyscyplin naukowych.

 

Artykuły / rozdziały w pracach wieloautorskich

 1. Artykuł naukowy (wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
 2. Podczas procedury zgłoszenia tekstu deponujemy plik monografii w formatach: doc, docx, odt, rtf.
 3. Plik powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: tytuł pracy, korpus artykułu, streszczenie w języku polskim (objętość: minimum 1200 znaków ze spacjami), (objętość: minimum 1200 znaków ze spacjami) streszczenie w języku angielskim, słowa-klucze w języku polskim (przynajmniej 3), słowa-klucze w języku angielskim (przynajmniej 3), kompletna bibliografia załącznikowa, ułożona w porządku alfabetycznym.
 4. Streszczenie powinno informować o zakresie i celu tekstu, przedstawić główne tezy (osiągnięcia, odkrycia) tekstu, nie powinno przypominać wyimka z tekstu. Zaleca się stylizację metajęzykową, tzn. streszczenie powinno opowiadać o tekście, a nie o przedmiocie poruszanym w tekście.
 5. W pliku artykułu nie umieszczamy danych pozwalających rozpoznać tożsamość autora. Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, dane afiliacyjne (uczelnia, instytut), adres e-mail, identyfikator ORCID i krótki biogram (do 800 znaków ze spacjami) umieszczamy w osobnym dokumencie o nazwie „Dane osobowe autora”.
 6. Objętość tekstu: do arkusza autorskiego (=40 000 znaków ze spacjami).
 7. Stosujemy styl opisów bibliograficznych APA. Zob. Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, zwłaszcza rozdz. 2. – „Cytowania” oraz rozdz. 7. – „Zapis bibliografii”.
 8. Bardzo ważne uzupełnienie do powyższego punktu: w pełnym opisie bibliograficznym danej publikacji, wymienionej w bibliografii załącznikowej, umieszczamy numer DOI tej publikacji (o ile posiada) wraz z całym adresem URL. Przykład: Lekka-Kowalik, A. (2021). O rozumieniu, jakie niesie filozofia. W: T. Duma, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, K. Stępień, P. Sulenta, Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie: Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB (s. 657–679). Lublin: Wydawnictwo Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788395354953.657-679
 9. Przypisy rzeczowe i leksykalne zamieszczamy w przypisach dolnych.
 10. Formatowanie tekstu w edytorze tekstu ograniczamy do minimum. Format dokumentu: A4. Marginesy: standradowe. Stosujemy font Times New Roman. Stopień pisma (wielkość fonta) tekstu głównego: 12 pkt, interlinia: 1,5. Stopień pisam przypisów dolnych: 10 pkt, interlinia: 1. 
 11. Wyróżnienia w tekście (emfazy) formatujemy kursywą. 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Osoby zgłaszające teksty do Wydawnictwa Academicon lub występujące w roli recenzentów tych tekstów są zobowiązane do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu służbowego oraz adresu e-mail – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody – w celu umożliwienia prac redakcyjnych nad zgłaszanymi tekstami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie Ogólne”) Wydawnictwo Academicon informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Academicon, ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-910 Lublin. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody w celu prowadzenia prac redakcyjnych nad zgłaszanymi przez Panią/Pana tekstami. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do prowadzenia prac redakcyjnych nad nadsyłanymi przez Panią/Pana tekstami. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonanie wyżej wymienionych zadań. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości zgłaszania tekstów do Wydawnictwa Academicon. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@academicon.pl lub osobiście pod adresem: ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.