Procedury wydawnicze

Procedury wydawnicze stosowane w Wydawnictwie Academicon mają na celu zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i technicznej wydawanych publikacji naukowych.

Wydawnictwo stosuje odmienne schematy kwalifikacji w zależności od charakteru zgłaszanej publikacji.

Schemat 1: Publikacja wydawana w serii wydawniczej

Etap zgłoszenia

Sprawdzana jest kompletność zgłoszenia:

  • kompletność wymaganych danych o autorze (nazwisko i imię autora/redaktora naukowego, tytuł naukowy, identyfikator ORCID, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, informacja o dotychczasowym dorobku autorskim, dane kontaktowe autora/redaktora naukowego, lista autorów pracy zbiorowej wraz z adresami e-mail),
  • kompletność samego tekstu (czy są wszystkie jego elementy, wraz z tekstami pomocniczymi, jak np. streszczenia w językach obcych i indeksy),
  • posiadane środki finansowe na wydanie publikacji.

Tekst podlega też wstępnej ocenie edytorskiej.

Podstawowe informacje o zgłoszonej publikacji naukowej są rozsyłane do członków Rady Naukowej Wydawnictwa (zob. tutaj), którzy mają głos doradczy ws. jej wydania. Negatywna, odpowiednio merytorycznie umotywowana opinia członka Rady Naukowej Wydawnictwa na temat publikacji jest wiążąca dla Wydawcy i skutkuje odmową publikacji przesłanego materiału.

Etap opinii redaktora naukowego

Tekst trafia do redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą strategię rozwoju serii. Redaktor naukowy/komitet redakcyjny serii ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych wymogów serii.

Etap recenzji wydawniczej

W przypadku pozytywnej opinii redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, praca kierowana jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego (od 2019 roku obowiązują przynajmniej dwie recenzje). Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, wskazanie uwag dla Autora i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap ustalania agendy wydawniczej

Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją serii ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, zgodną z założeniami serii oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych.

Etap przygotowania realizacji zgłoszenia wydawniczego

Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem kierownictwa, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę realizacji wydawniczej.

Etap realizacji wydawniczej

Tekst trafia do redaktora językowego posiadającego – oprócz wykształcenia edytorskiego – ukończone studia w zakresie tej samej dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opracowywany tekst. Po opracowaniu językowym tekst jest kierowany do autora (pierwsza autoryzacja). Autor odnosi się do zaproponowanych zmian i uwag redaktora. Redaktor zapoznaje się z autoryzacją i przygotowuje tekst do łamania. Złamany tekst kierowany jest do pierwszej korekty wydawniczej, po której trafia do redaktora, weryfikującego korektę, a następnie do autora (druga autoryzacja). Korektor i redaktor zapoznają się z autoryzacją i przygotowują tekst do produkcji.

Schemat 2: Publikacja poza serią

Etap zgłoszenia

Sprawdzana jest kompletność zgłoszenia:

  • kompletność wymaganych danych o autorze (nazwisko i imię autora/redaktora naukowego, tytuł naukowy, identyfikator ORCID, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, informacja o dotychczasowym dorobku autorskim, dane kontaktowe autora/redaktora naukowego, lista autorów pracy zbiorowej wraz z adresami e-mail),
  • kompletność samego tekstu (czy są wszystkie jego elementy, wraz z tekstami pomocniczymi, jak np. streszczenia w językach obcych i indeksy),
  • posiadane środki finansowe na wydanie publikacji.

Tekst podlega też wstępnej ocenie edytorskiej.

Podstawowe informacje o zgłoszonej publikacji naukowej są rozsyłane do członków Rady Naukowej Wydawnictwa (zob. tutaj), którzy mają głos doradczy ws. jej wydania. Negatywna, odpowiednio merytorycznie umotywowana opinia członka Rady Naukowej Wydawnictwa na temat publikacji jest wiążąca dla Wydawcy i skutkuje odmową publikacji przesłanego materiału.

Etap recenzji wydawniczej

Praca jest kierowana do recenzji samodzielnego pracownika naukowego (od 2019 roku obowiązują przynajmniej dwie recenzje). Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, zasugerowanie ewentualnych poprawek oraz sformułowanie opinii, czy praca nadaje się do publikacji. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap ustalania agendy wydawniczej

Po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem ustala sposób, termin i formę wydania publikacji oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności decydując o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych (więcej>>).

Etap przygotowania realizacji zgłoszenia wydawniczego

Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem kierownictwa, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę realizacji wydawniczej.

Etap realizacji wydawniczej

Tekst trafia do redaktora językowego posiadającego – oprócz wykształcenia edytorskiego – ukończone studia w zakresie tej samej dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opracowywany tekst. Po opracowaniu językowym tekst jest kierowany do autora (pierwsza autoryzacja). Autor odnosi się do zaproponowanych zmian i uwag redaktora. Redaktor zapoznaje się z autoryzacją i przygotowuje tekst do łamania. Złamany tekst kierowany jest do pierwszej korekty wydawniczej, po której trafia do redaktora, weryfikującego korektę, a następnie do autora (druga autoryzacja). Korektor i redaktor zapoznają się z autoryzacją i przygotowują tekst do produkcji.

Schemat 3: Monografie zbiorowe

Etap zgłoszenia

Sprawdzana jest kompletność zgłoszenia:

  • kompletność wymaganych danych o autorze (nazwisko i imię autora/redaktora naukowego, tytuł naukowy, identyfikator ORCID, miejsce pracy i zajmowane stanowisko, informacja o dotychczasowym dorobku autorskim, dane kontaktowe autora/redaktora naukowego, lista autorów pracy zbiorowej wraz z adresami e-mail),
  • kompletność samego tekstu (czy są wszystkie jego elementy, wraz z tekstami pomocniczymi, jak np. streszczenia w językach obcych i indeksy),
  • posiadane środki finansowe na wydanie publikacji.

Tekst podlega też wstępnej ocenie edytorskiej.

Podstawowe informacje o zgłoszonej publikacji naukowej są rozsyłane do członków Rady Naukowej Wydawnictwa (zob. tutaj), którzy mają głos doradczy ws. jej wydania. Negatywna, odpowiednio merytorycznie umotywowana opinia członka Rady Naukowej Wydawnictwa na temat publikacji jest wiążąca dla Wydawcy i skutkuje odmową publikacji przesłanego materiału.

Etap opinii redaktora naukowego

Tekst trafia do redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą strategię rozwoju serii. Redaktor naukowy/komitet redakcyjny serii ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych wymogów serii.

Etap recenzji wydawniczej

W przypadku pozytywnej opinii redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, praca kierowana jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego (od 2019 roku obowiązują przynajmniej dwie recenzje). Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, wskazanie uwag dla Autora i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap ustalania agendy wydawniczej

Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją serii ustala sposób, termin i formę wydania publikacji, zgodną z założeniami serii oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych.

Etap przygotowania realizacji zgłoszenia wydawniczego

Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem kierownictwa, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę realizacji wydawniczej.

Etap realizacji wydawniczej

Tekst trafia do redaktora językowego posiadającego – oprócz wykształcenia edytorskiego – ukończone studia w zakresie tej samej dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opracowywany tekst. Po opracowaniu językowym tekst jest kierowany do autora (pierwsza autoryzacja). Autor odnosi się do zaproponowanych zmian i uwag redaktora. Redaktor zapoznaje się z autoryzacją i przygotowuje tekst do łamania. Złamany tekst kierowany jest do pierwszej korekty wydawniczej, po której trafia do redaktora, weryfikującego korektę, a następnie do autora (druga autoryzacja). Korektor i redaktor zapoznają się z autoryzacją i przygotowują tekst do produkcji.