Apostolski Kościół a Pismo apostolskie

Autorzy

Sławomir Zatwardnicki
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
https://orcid.org/0000-0001-7597-6604

Słowa kluczowe:

Kościół apostolski, apostolskie Pismo, przymioty Kościoła, przymioty Pisma Świętego, doktryna Pisma Świętego, kanon biblijny, sukcesja apostolska, Magisterium a słowo Boże, Pismo Święte a Tradycja, eschatologiczny cel Pisma, Kongregacja Nauki Wiary, Robert Jenson

Streszczenie

Wyjściowym założeniem prowadzonej w niniejszej monografii refleksji teologicznej stał się związek między znamionami Kościoła a przymiotami Pisma Świętego. Zakres badań ograniczono do apostolskiego przymiotu Pisma Świętego w jego związku z apostolskim znamieniem Kościoła, tak jak się go rozumie w katolickiej teologii. Katolickie pojmowanie natury i misji Pisma Świętego, jakkolwiek w wielu punktach jest zbieżne z ujęciem protestanckim, różni się jednak doktrynalnie od tego, co proponują teologowie wpisujący się w tradycję reformacji. Tym samym monografia może stanowić katolicki wkład w doktrynę Pisma Świętego, ponieważ po pierwsze włącza w nią istotny dla katolickiej doktryny związek Pisma z Kościołem, a po drugie czyni to biorąc pod uwagę katolicką doktrynę eklezjologiczną. Zaprezentowano w monografii rolę ustanowionego przez Chrystusa urzędu na podstawie dokumentów Kongregacji Nauki Wiary, aby następnie zestawić podkreślone przez kongregację prawdy wiary katolickiej  z poglądami Roberta Williama Jensona, luterańskiego teologa o ekumenicznych zainteresowaniach, otwartego na katolickie stanowisko. Jego refleksje pomogły w teologicznym pogłębieniu eklezjologicznych tez kongregacji, a także pozwoliły na wyraźne wskazanie różnicy między ujęciem katolickim a protestanckim. Stało się to punktem wyjścia do kontynuowania już samodzielnej, choć prowadzonej w dialogu ze spuścizną uznanych teologów, dogmatycznej refleksji nad apostolskością Pisma Świętego w jej związku z apostolskością Kościoła. Więź ta zaznacza się zarówno na etapie kształtowania się Nowego Testamentu w okresie apostolskim, jak i w całej późniejszej historii Kościoła poapostolskiego. Można ją rozpatrywać albo z perspektywy Pisma determinującego apostolskość Kościoła, albo odwrotnie, z perspektywy Kościoła apostolskiego służącego apostolskości Pisma. Najpierw ukazano związek kanonu biblijnego z sukcesją apostolską oraz służbę Magisterium słowu Bożemu. Następnie przedstawiono rolę Pisma Świętego w realizacji misji apostolskiej i eschatologicznego celu Kościoła. W ostatniej części monografii refleksji teologicznej poddano współistnienie apostolskiego Pisma i Tradycji apostolskiej, zwracając uwagę zwłaszcza na tradycję liturgiczną.

Biogram autora

Sławomir Zatwardnicki - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Sławomir Zatwardnicki (dr hab.) – adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; redaktor naczelny „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego”; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce; wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz książek, m.in. Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera (Lublin 2022). Angażuje się także w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

Apostolski Kościół a Pismo apostolskie

Opublikowane

13 maja 2024

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67833-12-7