Dzieła osierocone w prawie autorskim

Autorzy

Andrzej Józef Madera
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
https://orcid.org/0000-0001-5281-1743

Słowa kluczowe:

prawo autorskie, dzieła osierocone, biblioteki, dziedzictwo kulturowe, własność intelektualna

Streszczenie

Podejmowana w niniejszej monografii problematyka dotycząca „dzieł osieroconych” jest w ostatnich latach przedmiotem szerokich dyskusji zarówno na gruncie legislacji krajowej, jak i Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Dzieła osierocone stanowią ważny element zbiorów bibliotek i archiwów, będąc komponentem kultury. Głównym celem pracy jest przedstawienie i analiza dotychczasowych działań i wysiłków zmierzających do ochrony dzieł osieroconych przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb postępującej digitalizacji. Opracowanie bazuje na tezie, zgodnie z którą obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące dzieł osieroconych nie wywołały zakładanego efektu, w związku z czym konieczne jest podjęcie szerokiej dyskusji mającej na celu zainicjowanie właściwych kroków legislacyjnych w omawianym obszarze.

Biogram autora

Andrzej Józef Madera - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Prawnik, politolog , działacz gospodarczy, dr hab. nauk prawnych i politycznych. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Cywilnego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2001–2022. Ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w latach 1998–2001. Wykładowca Higher School of International Commerce and Finance w latach 2004–2008. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa Centrum w latach 2005–2013. Kierownik Katedry Prawa i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2013–2016. Odznaczony za zasługi dla Muzeum Narodowego w Kielcach. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Rocznika Wschodniego”. Autor podręczników, skryptów, monografii, a także ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Akty prawa międzynarodowego

Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, podpisana w Rzymie dnia 26 października 1961 r.

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej; załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu, zawarte w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r.

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 3 poz. 12.

Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 41 poz. 375.

Akty prawne UE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26.10.2012 r., Dz.U. UE C 326/47.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z dzieł osieroconych, Dz.U. UE L 299/5 z dnia 27.10.2012 r.

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych (2007/320/WE), Dz.U. UE L 119/45 z 9.05.2007 r.

Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca Grupę Wysokiej Rangi Ekspertów ds. Bibliotek Cyfrowych (2009/301/WE), Dz.U. UE L 82/9 z 28.03.2009 r.

Europeana – kolejne kroki. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie Europeany – kolejnych kroków, Dz.U. C 81E z 15.03.2011 r.

Zalecenie Komisji w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE), Dz.U. UE L 236/28 z 31.08.2006 r.

Statutory Instrument No 490/2014: European Union (Certain Permitted Uses Of Orphan Works) Regulation, Bruksela 2014.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – i2010 biblioteki cyfrowe, COM/2005/0465, Bruksela 2005.

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. pt. „Europeana: kolejne kroki”, Dz.U. 2010/C 137/07.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska agenda cyfrowa, COM/2010/0245 f/2.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM/2011/0289 final – COD 2011/0136.

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych, KOM(2011) 289, Bruksela 24.05.2021.

Akty prawa polskiego

Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. z 1926 r. Nr 48 poz. 286.

Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., Dz.U. Nr 27 poz. 213.

Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim, Dz.U. z 1975 r. Nr 34 poz. 184.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 1993 r. Nr 7 r. poz. 34.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 53 poz. 637.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 1639.

Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Prawo osobowe, Dz.U z 1945 r. Nr 40 poz. 223.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, Dz.U. z 2015 r. poz. 1823.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Dz.U. z 2003 r. Nr 105, poz. 991.

Uzasadnienie do projektu ustawy w wersji z dnia 9 października 2014 r.

Orzecznictwo

Orzecznictwo ETS I TSUE

Wyrok ETS z dnia 06.02.2003 r. w sprawie C-245/00 Stichting ter Exploitatie von Nauburige Rechten przeciwko Nederlandse Omroep Stichting, Dz.U. UE C 83 z 5.04.2003 r.

Wyrok ETS z dnia 14.07.2005 r. w sprawie C-192/04 Lagardere Active Broadcast przeciwko Societe pour la perception de la Reunion Equitable (SPRE), Dz.U. UE C 217 z 3.09.2005 r.

Wyrok TSUE z dnia 16.11.2016 r. w sprawie C-301/15 Marc Soulier, Sara Doke przeciwko Premier Ministre, Ministre de la Culture etde la Communication, Dz.U. UE C 14 z 16.01.2017 r.

Orzecznictwo sądów polskich

Wyrok SN z dnia 6.06.2002 r., sygn. akt I CKN 654/00, OSN 2003/7–8/110. Wyrok SA w Warszawie z dnia 18.09.2003 r., sygn. akt VI ACa 23/03.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.09.2013 r., sygn. akt I ACa 406/13. Postanowienie Sądu Powiatowego w Lublinie z dnia 30.11.1954, sygn. akt. Ns 2460/53.

Inne dokumenty, materiały i raporty krajowe oraz zagraniczne:

Attuzione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, Decreto Legislativo 10.11.2014, n.163.

Commission Staff working paper, Impact Assessment on the cross-­border online access to orphan works, accompanying the document, SEC/2011/0616 final - COD 2011/0136.

Compensation to the user with which it signed the contract, the amount of which shall be determined pursuant to the special safeguarding measures. Law 2121/1993 Copyright, Related Rights and Cultural Matters, 4.03.1993.

Copyright Act, 30.12.2013, dostępny w internecie: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr219en.pdf [dostęp: 29.05.2023].

Copyright Act R.S.C., 1985, c. C-42, dostępny w internecie: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/Index.html [dostęp: 10.05.2021].

Copyright Law of Japan, 2019, dostępny w internecie: https://www.cric.or.jp/english/clj/cl2.html [dostęp: 10.05.2021].

Decreto Legislativo 10 novembre 2014 n. 163 Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni tizzi consentiti di opere orfane.

Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works, i2010: Digital Libraries, 3.06.2008.

Forum Prawa Autorskiego, Kwestionariusz „Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu”. Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa, Warszawa 2013.

Forum Prawa Autorskiego, Podsumowanie odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący problemu dzieł osieroconych i niedostępnych w handlu, Warszawa 3.06.2013.

Konkluzja z dnia 10 maja 2010 r. Europeana: kolejne kroki, dostępny w internecie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137:0019:0021:PL:PDF [dostęp: 10.05.2021].

KOPIPOL, List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 12.11.2014.

KRRiT, List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25.11.2014.

Loi du 20 juillet 2015 transposant la directive 2012/28/UE du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisees des oeuvres orphelines.

Loi no 2015-195 du 20 fevrier 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europeenne dans les domaines de la propriete litteraire et artistique et du patrimonine culturel.

Memorandum of Understanding (MoU) on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works – Frequently Asked Questions, MEMO/11/619, Brussels 20.09.2011 r.

Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works, 2008.

Narodowy Instytut Audiowizualny, List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 12.11.2014.

Odpowiedź Stowarzyszenia EBIB na kwestionariusz „Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu”. Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa, Warszawa 30.04.2013.

Odpowiedź Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL na kwestionariusz „Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu”. Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa.

Polska Akademia Nauk, List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 13.11.2014.

Polska Izba Książki, List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 12.11.2014.

Raport on Orphan Works, United States of Copyright Office, 2006.

Raporty rządowe Wielkiej Brytanii, dostępne w internecie: https://www.gov.uk/government/consultations/copyright-uk-orphan-works-licensing-scheme [dostęp: 10.07.2023].

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych, List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 12.11.2014.

The Copyright Act, Government of India 1957, dostępny w internecie: https://copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules1957.pdf [dostęp: 29.05.2023].

The Copyright Act of Korea, 2013, dostępny w internecie: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=42726&lang=ENG [dostęp: 29.05.2023].

The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014 No 1372.

UK Statutory Instrument 2014 no. 2861, The Copyright and Rights in Performances (Certain Permitted Uses of Orphan Works) Regulations 2014, n. 163.

Zielona Księga – Prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy, KOM(2008) 466 wersja ostateczna, Bruksela 16.07.2008.

Literatura

Aaron J., The Authors Guild v. Hathitrust: A way Forward for Digital Access to Neglected Works in Libraries, „Lewis&Clark Law Review” 2012, t. 16, nr 4.

Banasiuk J., Korzystanie z utworów osieroconych – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań legislacyjnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, z. 1.

Banasiuk J., Skala i przyczyny powstawania zjawiska utworów osieroconych w aspekcie historycznym, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2016, t. 15, z. 1.

Banasiuk J., The requirement of a diligent search for the rights-holders as a central element of the institution of orphan work, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, z. 132, nr 2.

Band J., Google and Fair Use, „Journal of Business&Techology Law” 2008, t. 3.

Barczewski M., Sykuna S., ACTA – geneza i podstawowe problemy, „Prawo i Państwo” 2012, nr 4.

Barczewski M., Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa 2007.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Barta J., Markiewicz R., Wirtualne biblioteki a prawo autorskie [w:] Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wandy Pindlowej, red. M. Kocójowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” 2004, z. 10.

Bernard C., The Sustantive Law for EU: The Four Freedoms, New York 2007.

Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, red. J. Woźniak-­Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007.

Brigs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2010.

Brito J., Dooling B., An Orphan Works Affirmative Defense to Copyright Infringementactions, „Michigan Telecommunications and Technology Law Review” 2005, nr 12.

Burba A. i in., Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out of commerce), Kraków 2012.

Burke P., Społeczna historia wiedzy, Warszawa 2016.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Kakareko K., Sobczak J., Prawo filmowe, Warszawa 2020.

Chiang T. J., Trolls and Orphans, „Boston University Law Rewiew” 2016, t. 96, nr 3.

Colin C., Register, Databases and Orphan Works [w:] Copyright and Cultural Heritage. Preservation and Access to Work in a Digital World, red. E. Derclaye, „Cheltenham Glos-Northampton” 2010.

Constantino M., Fairly Used: Why Google’s Book Project Should Prevail Under the fair Use defense, Fordham Intellectual Property, „Media and Entertainment Law Journal” 2006, t. 17.

Czajkowska-Dąbrowska M., Ochrona praw autorskich i pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Czajkowska-Dąbrowska M., Podmiot prawa autorskiego [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

de la Durantaye K., Finding a Home for Orphans: Google Book Search and Orphan Works Law in the United States and Europe, „The Fordham Intellectual Propert, Madia&Entertainment Law Journal” 2011, t. 21, nr 2.

Dydo M. i in., Warsztaty „Reforma prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie”. Raport otwarcia. Dokument podsumowujący przebieg warsztatów, Warszawa 2012.

Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r., red. Sokołowska D., Poznań 2013.

van Eechoud M. i in., Harmonizing European Copyright Law, The Challenges of Better Lawmaking, Amsterdam 2012.

Felieu V., Orphan in Turmoil: How a Legislative Solution Can Help Put the Orphan Works Dilemma to Rest, „Rutgers Journal of Law&Public Policy” 2015, t. 15, nr 2.

Forum Prawa Autorskiego, Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu. Wprowadzenie do dyskusji o wdrożeniu do polskiego systemu prawa, Warszawa 2013.

Frączkiewicz K., Machnikowski P., Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2016, t. 19.

Gęsicka D.K., Rozwiązania problemu dzieł osieroconych – czy wilk jest syty i owca cała? [w:] Prawo autorskie w erze cyfrowej, „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych” 2014, nr 3/1.

Gliściński K., Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928, Warszawa 2016.

van Gompel S., The Orphan Works Chimera and How to Defeat it: A View From Across the Atlantic, „Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper” 2013, nr 52.

Golat R., Dozwolony użytek utworów w działalności muzeów, „Muzealnictwo” 2006, nr 47.

Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich, od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013.

Groffe J., L’oeuvre orpheline saisie par le droit, entre impératif de protection et objectif de diffusion, „Revue Lamy Droit de l’Immatériel” 2011, nr 2620.

Grzybowski S., Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa [w:] System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2003.

Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.

Hansen D.R. i in., Solving the Orphan Works Problem for the United States, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2013, t. 37, nr 1.

Huang O., U.S. Copyright Office Orphan Works Inquiry: Finding Homes for the Orphans, „Berkeley Technology Law Journal” 2006, t. 21, nr 1.

Janssens M., Tryggvadóttir R., Orphan Works, Out-of-Commerce Works and Making the European Cultural Heritage Available: Are we Nearly There Yet? [w:] New developments in EU and international copyright law, Alphen aan den Rijn, 2016.

Jarmuszkiewicz A., Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury [w:] Pogranicza jako przestrzenie… konfliktów: zło konieczne?, „Tematy i Konteksty” 2017, t. 12, nr 7.

Juda M., Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.

Katz A., The Orphans, the Market, and the Copyright Dogma: A Modest Solution to a Grand Problem, „Berkeley Technology Law Journal” 2012, nr 27(3).

Khong D.W.K., Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for Copyrighted Goods, „International Journal of Law and Information Technology” 2007, nr 15(1).

Lang B., Orphan Works and the Google Book Search Settlement: An International Perspective, „New York Law School Law Review” 2011, t. 55, nr 1.

Loren L.P., Abandoning the Orphans: An Open Access Approach to Hostage Works, „Berkeley Technology Law Journal” 2012, t. 27, nr 3.

Lu B., The Orphan Works Copyright Issue: Suggestion for International Response, „Journal of the Copyright Society of USA” 2013, t. 60, nr 3.

Markiewicz R., Internet i prawa autorskie – wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, nr 3.

Michalak A., Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012.

Michalak A., Kierunki implementacji dyrektywy 2012/28/UE (dzieła osierocone) do prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 10.

Niewęgłowski A., Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych i jej znaczenie dla polskiego prawa autorskiego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2013, nr 3.

Niewęgłowski A., Poźniak-Niedzielska M., Dzieła osierocone – nowe wyzwania dla polskiego prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, nr 122.

Niewęgłowski M., Poźniak-Niedzielska M., Pojęcie utworu [w:] Prawo autorskie. System Prawa Autorskiego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Niewęgłowski A., Poźniak-Niedzielska M., Przyborowska-Klimczak M., Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, Warszawa 2014.

Niewęgłowski A., Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021.

Niggemann E., De Decker J., Levy M., The New Renaissance. Rapport of the Comité de Sages on brining Europe’s cultural heritage online, Luxemburg 2011.

Niżankowska A.M., Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007.

Osmańska M., Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w regulacjach prawnych dotyczących utworów osieroconych, „Themis Polska Nova” 2015, nr 2(9).

Patterson L.R., Copyright in Historic Perspective, Nashville 1968.

Pietruch-Reizes D., Digitalizacja i rozpowszechnianie utworów osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1012/29/UE z dnia 25 października 2012 roku, „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 82(4).

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, red. M. Bukowski i in., Warszawa 2015.

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

Rappaport E., Copyright Term Extension: estimating the Economic Values, „CSR Report for Congress” 1998.

Ringnalada A, Orphan Works, Mass Right Clearance and Online Libraries: The Flaws of the Draft Orphan Works Directive and Extended Collective Licensing as a Solution, „Medien und Recht International” 2011, nr 8.

Rose M., Copyright and Its Metaphores, „UCLA Law Review” 2002, t. 50, nr 1.

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Utwory osierocone – propozycje nowelizacji prawa autorskiego w zakresie starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, „Państwo i Prawo” 2014, nr 10.

Sieńczyło-Chlabicz J., Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 2.

Sieńczyło-Chlabicz J., Utwory osierocone – propozycje nowelizacji prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, nr 4.

Siewicz K., Dyrektywa 2012/28 w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych – propozycja wdrożenia do polskiego porządku prawnego [w:] Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28UE z dnia 25 października 2012 r., red. D. Sokołowska, Poznań, 2013.

Siewicz K., Poszukiwanie optymalnego sposobu wdrożenia dyrektywy 2012/28 [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe?, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013.

Smywińska-Pohl A., Dzieła osierocone filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 1918–1939, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2019, t. 28, nr 2(110).

Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2000.

Stanisławska-Kloc S., Dyrektywa 2012/28/UE o utworach osieroconych – czy jesteśmy na właściwej drodze do rozwiązania problemu?, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, t. 22, z. 1.

Stanisławska-Kloc S., Utwory „osierocone” [w:] Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2007, nr 100.

Suthersanen U., Frabboni M., The Orphan Works Directive [w:] EU copyright law – a commentary, red. S. Stamatoudi, P. Torremans, Cheltenham 2014.

Szpringer W., Wpływ nowych technologii na ochronę praw własności intelektualnej w internecie, „E-mentor” 2015, nr 1(58).

Tricoire E., L’oeuvre orpheline: réflexions sur la paternité en droit d’auteur, „Revue Lamy Droit Civil” 2006, nr 23.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

Wilson Speed A., Jet – setting Orphan Works: The Transnational Making Available of Works of Unknown Authorship, Anonymous Works, or lost authors, „Emory International Law Review” 2009.

Vetulani A., Dzieła osierocone – w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 1(103).

Vetulani A., The Problem of Orphan Works in the UE. An overview of legislative and main actions in this field, Luxemburg 2008.

Vetulani-Cęgiel A., EU Copyright Law Lobbying and Transparency of Policy – Making: The Cases of Sound Recordings Term Extension and Orphan Works Provisions, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and e-commerce Law” 2015, nr 6.

Vetulani-Cęgiel A., Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problem procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2015, z. 2.

Young A.C., Copyright’s Not So Little Secret: The Orphan Works Problem and Proposed Orphan Works Legislation, „Cybaris” 2016, t. 7.

Załucki M., Utwory „osierocone” na skutek upadłości [w:] Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, red. M. Załucki, Warszawa 2012.

Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskim i konwencja berneńska, Warszawa–Kraków–Lwów–Poznań 1926.

Zygmunt J., Utwory porzucone na tle i w cieniu utworów osieroconych, „Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland” 2015, z. 3.

Źródła internetowe

ACE Activity Report 2009/2010 (Update), dostępny w internecie: http://ace-film.eu/wp-content/uploads/2010/09/ACE_Activities_Report_2009_final.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Aleksandrzak I., Prawo autorskie: Będzie można powielać utwory nieznanych autorów, „Gazeta Prawna” 2010, dostępny w internecie: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/454394,prawo-autorskie-bedzie-mozna-powielac-utwory-nieznanych-autorow.html [dostęp: 29.05.2023].

Association of European Cinematheques, dostępny w internecie: https://ace-film.eu/ [dostęp: 10.05.2021].

Bensamoun A., Approche francaise des oevres orphelines, dostępny w internecie: https://www.lescpi.ca/s/851 [dostęp: 10.05.2021].

Bieniek G, Problematyka dzieł osieroconych – wagi na gruncie prawa polskiego i rozwiązań światowych, „Palestra”, dostępny w internecie: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2012/artykul/problematyka-dziel-osieroconych-uwagi-na-gruncie-prawa-polskiego-i-rozwiazan-swiatowych [dostęp: 10.05.02021].

Biga B., Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej, „Kultura i gospodarka”, dostępny w internecie: https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Prawo_autorskie_w_kontekscie-BB.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Carriere L., Unlocatable Copyright Owners: Some Comments on the licence Scheme of Section 77 of the Canadian Copyright Act, dostępny w internecie: on- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/103-LC.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Dzieła osierocone i niedostępne w handlu, dostępny w internecie: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dziela-osierocone-i-niedostepne-w-handlu/ [dostęp: 10.05.2021].

Forum Prawa Autorskiego, Tezy. Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu. Wprowadzenie do dyskusji o wdrożeniu do polskiego systemu prawa, Warszawa 2013, dostępny w internecie: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/forum_prawa_autorskiego/Tezy_-_dziela_osierocone_i_dziela_niedostepne_w_handlu_22_03_v__3.pdf [dostęp: 1.06.2023].

Ganley P., Google Book Search: Fair Use, Fair Dealing and the Case for Intermediary Copying, dostępny w internecie: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=875384 [dostęp: 10.05.2021].

van Gompel S., Audiovisual Archives and the Inability to Clear Rights in Orphan Works, „Iris Plus: Legal Observations of the European Audiovisual Obserevatory”, dostępny w internecie: https://rm.coe.int/16807833df [dostęp: 10.05.2021].

van Gompel S., Unlocking the Potential of Pre-Existing Content: How to Address the Issue of Orphan Works in Europe, dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/publication/292484343_Unlocking_the_potential_of_pre-existing_content_How_to_address_the_issue_of_orphan_works_in_Europe [dostęp: 29.05.2023].

Hansen D.R., Hinze G., Urban J., Orphans Works and the Search for Rightsholders: Who Participates in a „Diligent Search” under Present and Proposed Regimes?, dostępny w internecie: https://osf.io/preprints/socarxiv/uhs4c/ [dostęp: 10.05.2021].

Hansen D.R., Orphan Works: Causes of the Problem, „Berkley Digital Library Copyright Project White Paper” 2012, nr 3, dostępny w internecie: https://www.copyright.gov/orphan/comments/noi_11302012/Berkeley-Digital-Library-Copyright-Project.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Hansen D.R., Orphan Works: Definitional Issues, „Berkley Digital Library Copyright Project White Paper” 2011, nr 1, dostępny w internecie: https://www.copyright.gov/orphan/comments/noi_10222012/Berkeley-Digital-Library-Copyright-Project.pdf [dostęp: 10.05.2021].

IFLA/IPA Joint Statement on Orphan Works (2007), dostępny w internecie: http://www.ifla.org/VI/4/admin/ifla-ipaOrphanWorksJune2007.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Janssens M., Tryggvadóttir R., Facilitating access to orphan and out of commerce works to make Europe’s cultural resources available to the broader public, dostępny w internecie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538097 [dostęp: 29.05.2023].

Jarmuszkiewicz A., Utwory osierocone: obce, bo nieznane, dostępny w internecie: https://www.academia.edu/33347055/Utwory_osierocone_obce_bo_nieznane [dostęp: 10.05.2021].

Khong D.W.K., The (abonded) Orphan Works Provision of the Digital Economy Bill, 6.09.2010, dostępny w internecie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1671785 [dostęp: 10.05.2021].

Lang B., Oeuvres orphelin : interet patrimonial contre le doit moral, dostępny w internecie: http://bat8.inria.fr/~lang/ecrits/liste/orphan-bnf/patrimoral-101129.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Maj M., Google Books: Wielkie zwycięstwo dozwolonego użytku w Sądzie Najwyższym. Co może zmienić?, „Dziennik Internautów Biznes i Prawo” 2016, dostępny w internecie: https://di.com.pl/google-books-wielkie-zwyciestwo-dozwolonego-uzytku-w-sadzie-najwyzszym-co-moze-zmienic-54808 [dostęp: 10.05.2021].

Manuel K.M., The Google Library Project: Is Digitization for Purposes of Online Indexing Fair Use Under Copyright Law?, „Congressional Research Service” 2010, dostępny w internecie: https://www.everycrsreport.com/files/20100505_R40194_10270a1959456bce3ffce1d257e799cac616f008.pdf [dostęp: 16.03.2021].

Markiewicz R., Sugestie w sprawie zmian prawa autorskiego w związku z eksploatacją utworów w Internecie, dostępny w internecie: http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/warsztaty_/markiewicz_(1).pdf [dostęp: 22.03.2021].

Matlak A., Działalność bibliotek w świetle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 2(53), dostępny w internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/matlak.php [dostęp: 2006.10.10].

Paneva-Marinova D., Pavliva-Draganova L., Draganov L., Digital Libraries for presentation and preservation of east-christian heritage, 2005, dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Desislava-Paneva-Marinova/publication/232806495_Digital_Libraries_for_Presentation_and_Preservation_of_East-Christian_Heritage/links/0912f5097cbc450520000000/Digital-Libraries-for-Presentation-and-Preservation-of-East-Christian-Heritage.pdf [dostęp: 10.05.2021].

Petit C.E, Cost Allocation and Copyright Orphans, 2.08.2006, dostępny w internecie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921610 [dostęp: 10.05.2021].

Siewicz K., Dzieła osierocone zostaną udostępnione publiczności, 28.03.2013, dostępny w internecie: http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/dziela-osierocone-zostana-udostepnione-publicznosci-141.php [dostęp: 1.06.2023].

Szczepańska B., Dzieła osierocone. Palące problemy, propozycje rozwiązań, „ Biuletyn EBIB” 2008, nr 3(94), dostępny w internecie: http://www.ebib.info/2008/94/a.php?szczepanska [dostęp: 10.05.2021].

The Statute of Anne: The First Copyright Statute, dostępny w internecie: https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=3389 [dostęp: 25.05.2023].

Utwory osierocone – jednolite zasady dozwolonego korzystania na szczeblu europejskim, „Legalna Kultura” 2012, dostępny w internecie: https://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/415,utwory-osierocone-jednolite-zasady-dozwolonego-korzystania-na-szczeblu-europejskim [dostęp: 10.05.02021].

Wróbel J., Prawnoautorska „adopcja”. Problematyka tzw. dzieł osieroconych, „Rynek i Sztuka”, 8.10.2012, dostępny w internecie: https://rynekisztuka.pl/2012/10/08/prawnoautorska-adopcja-problematyka-tzw-dziel-osieroconych/ [dostęp: 10.05.02021].

Varian H.R., The Google Library Project, 10.02.2006, dostępny w internecie: https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/2006/google-library.pdf [dostęp: 16.03.2021].

Dzieła osierocone w prawie autorskim

Zapowiedzi

11 grudnia 2023

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67833-02-8

Data publikacji (01)

2023-12-12