Bezpieczeństwo zdrowotne – polityka – komunikacja

Autorzy

Justyna Kięczkowska (red.)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
https://orcid.org/0000-0002-9395-2363
Liliana Węgrzyn-Odzioba (red.)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
https://orcid.org/0000-0002-3897-8843
Aneta Wójciszyn-Wasil (red.)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-2848-3051

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo zdrowotne, pandemia Covid-19, system ochrony zdrowia, pacjent, komunikacja medialna, koronawirus, służba zdrowia

Streszczenie

Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych w dyskursie publicznym. W obliczu pandemii Covid-19 wyzwania związane z tą kategorią stały się obszarem badawczym analizowanym z wielu perspektyw. Zwrócono uwagę, iż kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym  przenikają do różnorodnych obszarów funkcjonowania jednostek, społeczeństw, państw i instytucji w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym. Publikacja pt. BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – POLITYKA – KOMUNIKACJA pod redakcją Justyny Kięczkowskiej, Liliany-Węgrzyn-Odzioby, Anety Wójciszyn-Wasil, jest efektem współpracy lubelskich ośrodków akademickich w ramach cyklicznego wydarzenia, jakim jest ogólnopolska konferencja naukowa organizowana pod hasłem bezpieczeństwa zdrowotnego. Konferencja jest okazją do pogłębionej dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, prawa, nauk ścisłych, nauk o bezpieczeństwie, medioznawstwa i komunikacji, nauk medycznych i przyrodniczych, którzy w badaniach koncentrują się na różnych elementach konstytuujących omawiane zagadnienie. Problematyka podejmowana w trakcie konferencji znalazła odzwierciedlenie w monografii, na którą składa się 6 artykułów. Ułożono je zgodnie z kryterium poziomu analizy bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście pandemii Covid-19. Obejmują więc one poziom makro: globalny i regionalny oraz poziom: mikro – państw, wnętrza państw i społeczeństwa. Tom otwiera artykuł Tomasza Bichty pt. Health safty in sub-Saharan Africa in the face of the Covid-19 pandemic. Autor skupia się na analizie dyfunkcjonalności państwa/regionu w obliczu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie pandemii Covid-19 w Afryce Subsaharyjskiej. Kolejny artykuł, którego autorką jest Liliia Hrytsai pt. The global impact of Coronavirus (Covid-19) outbreak on the Enviromental Sustainability omawia wpływ pandemii na środowisko naturalne  i mechanizm zrównoważonego rozwoju. W artykułach Justyny Kięczkowskiej i Liliany Węgrzyn-Odzioby pt. The response of the Visegrad Group countries to the Sars-CoV-2 outbreak: the institutional dimension oraz Kingi Smoleń pt. The impact of the Covid-19 pandemic in Syria, ukazano i poddano analizie działania państw w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz konieczności wdrażania strategii podnoszących poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Bezpieczeństwo zdrowotne i działania w jego obszarze prezentują w swoich artykułach: Joanna Sosnowska pt. Pandemic image of a world thretened by a virus in a film message i Aneta Wójciszyn-Wasil pt. Work of a world paramedics during the pandemic Covid-19 in Polish Radio reports. Te dwa teksty należy uznać za formę refleksji nad brakiem bezpieczeństwa zdrowotnego. Monografia w całości podejmuje ważny i wymagający stałej, otwartej interdyscyplinarnej dyskusji temat, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce i na świecie.

Biogramy autorów

Justyna Kięczkowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego  Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie, absolwentka studiów zdrowie publiczne – zarządzanie i ekonomika w ochronie zdrowia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalistka z zakresu systemów ochrony zdrowia.  Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół, rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia na poziomie państwa i na poziomie międzynarodowym, zagrożeń epidemiologicznych i cyberzagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i zdrowotnego, bioterroryzmu. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji Bezpieczeństwo zdrowotne: polityka – medycyna – komunikacja.  Autorka publikacji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego i zagrożeń zdrowotnych. Autor i recenzent podręczników do Wiedzy o Społeczeństwie wydawnictwa Nowa era. Członek międzynarodowego zespołu w projekcie Reinitialise Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services.

Liliana Węgrzyn-Odzioba - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych  Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS w Lublinie, współorganizatorka cyklicznej konferencji pod hasłem bezpieczeństwa zdrowotnego. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki zagrożeń bezpieczeństwa społecznego i  kulturowego,  regionu Europy Środkowo-wschodniej oraz edukacji obywatelskiej.

Aneta Wójciszyn-Wasil - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie mediów audialnych, adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Zrządzania KUL. Autorka monografii Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Lublin 2012 oraz artykułów i rozdziałów w monografiach z zakresu dziennikarstwa radiowego i przekazów audialnych. Zainteresowania badawcze: media audialne, kompetencje dziennikarskie, narracja w przekazie medialnym, production studies, komunikacja influencerska. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznej interdyscyplinarnej konferencji "Bezpieczeństwo zdrowotne: polityka – medycyna – komunikacja". Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Health security - policy - communication

Pobrania

Zapowiedzi

30 grudnia 2022

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-62475-50-6

Data publikacji (01)

2022-12-30