Inedita, t. 2: Metafizyka i epistemologia

Autorzy

Kazimierz Twardowski
Jacek Jadacki (red.)
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. em.)
https://orcid.org/0000-0003-1749-402X
Anna Brożek (red.)
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
https://orcid.org/0000-0003-1807-7631

Słowa kluczowe:

epistemologia, etyka, indukcja, metafizyka, ontologia, problem psychofizyczny

Streszczenie

Tom zawiera niepublikowane dotąd prace Kazimierza Twardowskiego z zakresu ontologii, epistemologii i aksjologii, a węziej – etyki. Są to głównie rękopisy jego wykładów kursowych, które wygłaszał w latach 1897–1929 w Uniwersytecie Lwowskim, uzupełnione tekstami pojedynczych odczytów. 

Twardowski przedstawił w nich i poddał szczegółowemu rozbiorowi najważniejsze spory filozoficzne: z dziedziny ontologii (monizm – dualizm – pluralizm, materializm – spirytualizm, realizm – idealizm –solipsyzm itd.), z dziedziny epistemologii (agnostycyzm – sceptycyzm – dogmatyzm, racjonalizm – empiryzm –  irracjonalizm, subiektywizm – obiektywizm, relatywizm – absolutyzm itd.) i z pogranicza metafizyki i aksjologii (np. determinizm – indeterminizm). Szczególną uwagę poświęcił zagadnieniu istnienia świata i problemowi psychofizycznemu.  

Przy okazji Twardowski przeprowadził analizę semantyczną kluczowych pojęć uwikłanych w te spory – m.in. pojęć: substancji i akcydensu, istoty żywej i rzeczy, bytu i istnienia, czasu i przestrzeni, przyczyny i skutku, spostrzeżenia i doznawania, przedmiotu i jego wyglądu, powiedzenia i sądu, hipotezy i tezy, prawdziwości i fałszywości (sądów), słuszności i niesłuszności (postępowania) oraz różnych odmian rozumowania.

Sprecyzował też kluczowe dla Szkoły Lwowsko-Warszawskiej postulaty metodologiczne: postulat należytego uzasadniania sadów naukowych, postulat ścisłości ich wyrażania – a także postulat krytycznego szacunku do tradycji filozoficznej. 

Prace zawarte w tomie są świadectwem tego, że wbrew obiegowej opinii o przyczynkarskim charakterze dorobku naukowego Twardowskiego – miał on głęboko przemyślany pogląd na filozofię wziętą w całości oraz znakomitą „rozumiejącą” orientację w jej historii.

Biogramy autorów

Jacek Jadacki (red.) - Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. em.)

Ur. 1946. Filozof. Emerytowany profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. książek: Spór o granice poznania (1985), O rozumieniu (1989), Metafizyka i semiotyka (1996), Orientacje i doktryny filozoficzne (1998), Aksjologia i semiotyka (2003), Metafizyka i semioityka (2010), Filozofia polska XIX i XX wieku. I-II (2015), Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (2016). 

Anna Brożek (red.) - Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Ur. 1980. Filozof, pianistka, teoretyk muzyki. Profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autorka m.in. książek: Symetria w muzyce (2004), Prinicipia musica (2006), Pytania i odpowiedzi (2007), Kazimierz Twardowski w Wiedniu (2010), Fakty i artefakty (2010), Teoria imperatywów (2012), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014), Kazimierz Twardowski we Lwowie (2016), Piękno i prawda (2017), Analiza i konstrukcja (2020).

Okładka Ineditów Kazimierza Twardowskiego tom 2

Opublikowane

11 września 2023

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-09-5

Data pierwszego wydania (11)

2023-09-11