Inedita, t. 4: Dydaktyka

Autorzy

Kazimierz Twardowski
Anna Brożek (red.)
Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
https://orcid.org/0000-0003-1807-7631

Słowa kluczowe:

Kazimierz Twardowski, dydaktyka, pedagogika, uniwersytet, historia uniwersytetów

Streszczenie

Tom zawiera niepublikowane dotąd bądź dawno niewznawiane prace Kazimierza Twardowskiego z zakresu dydaktyki. Do pierwszej grupy należą wykłady z dydaktyki ogólnej, wygłoszone w Uniwersytecie Lwowskim w roku akademickim 1902/1903, pisma dotyczące programów szkolnictwa podstawowego i niższego, a także wykład o historii uniwersytetów i wersje słynnego odczytu „O dostojeństwie uniwersytetu”. Do grupy drugiej należy przede wszystkim dydaktyczna część znakomitego podręcznika dla nauczycieli szkół podstawowych, wydanego w roku 1901. 

Publikowane w tomie pisma pozwalają docenić dorobek Twardowskiego w zakresie pedagogiki i dydaktyki ogólnej. Przedstawił on nie tylko gruntowne analizy pewnych pojęć z zakresu psychologii uczenia i wychowania, lecz umiał również ująć „zasady dydaktyki” w zwarty system. Wiedział również, jak zastosować te zasady do istniejącego systemu edukacyjnego. Jedna z głównych zasad Twardowskiego głosi wyższość kształcenia formalnego (tj. kształcenia umiejętności samodzielnego myślenia) nad materialnym (tj. przekazywaniem „gotowych” informacji). Jest to zasada uniwersalna i aktualna również dziś, a często ignorowana przy tworzeniu programów szkolnych. 

Twardowski był ponadto niezłomnym obrońcą niezależności uniwersytetów i strażnikiem ich dostojeństwa, głęboko przekonany, że najważniejszym zadaniem uczonego jest szukanie prawdy naukowej, nie zaś prowadzenie badań dopasowanych do panującej mody czy tym bardziej na zamówienie polityczne. 

Z tego względu pisma Twardowskiego z zakresu dydaktyki mają nie tylko wartość historyczną, lecz mogą również zainteresować współczesnych badaczy pedagogiki i samych pedagogów działających na wszystkich etapach edukacji.

Biogramy autorów

Kazimierz Twardowski

1866–1938. Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. I–II (2013–2014).

Anna Brożek (red.) - Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Ur. 1980. Filozof, pianistka, teoretyk muzyki. Profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autorka m.in. książek: Symetria w muzyce (2004), Prinicipia musica (2006), Pytania i odpowiedzi (2007), Kazimierz Twardowski w Wiedniu (2010), Fakty i artefakty (2010), Teoria imperatywów (2012), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014), Kazimierz Twardowski we Lwowie (2016), Piękno i prawda (2017), Analiza i konstrukcja (2020).

Czwarty tom ineditów Kazimierza Twardowskiego

Zapowiedzi

22 listopada 2023

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-15-6

Data publikacji (01)

2023-11-22