Inedita, t. 5: Historia filozofii starożytnej

Autorzy

Kazimierz Twardowski
Wojciech Rechlewicz (red.)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
https://orcid.org/0000-0002-8385-3038

Słowa kluczowe:

Kazimierz Twardowski, historia filozofii starożytnej, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia indyjska, pogląd na świat i życie

Streszczenie

Tom piąty Ineditów Kazimierza Twardowskiego obejmuje wykłady z historii filozofii starożytnej, wygłaszane na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1896–1031. Twardowski uważał, że historię filozofii można rozumieć jako historię ścierających się ze sobą poglądów na świat i życie. Choć poglądów takich nie można uzasadnić naukowo, to – jak zaznaczał – odgrywają one ważną rolę w ludzkim życiu. Stąd też istotne znaczenie ma historia filozofii. Tekst książki został zrekonstruowany i zredagowany na podstawie rękopisów i maszynopisów znajdujących się w Archiwum Kazimierza Twardowskiego (AKT) w Warszawie. Są to następujące dokumenty (kolejność jak w opracowaniu): (1) AKT P.4,1, Uzupełnienia do wykładów „Historia filozofii w zarysie”, 1930/1931; (2) AKT P.11,1, Filozofia indyjska. Grecka do atomistów, 1912/1913; (3) AKT P.1,1. Przegląd dziejów filozofii od wieków najdawniejszych pod koniec wieku XVIII, 1896 (część starożytna); (4) AKT P.2,1, Historia filozofii greckiej I. Tales, sofiści itd., 1898; (5) AKT P.2,2, Historia filozofii greckiej II (w epoce rozkwitu): sofiści, Sokrates, Platon, 1899; (6) AKT P.3,2, Rozwój filozofii greckiej, 1924/1925; (7) AKT P.2,3, Historia filozofii greckiej od Arystotelesa do Ojców Kościoła, 1900. Powyższe tytuły zostały w książce nieco zmienione, co było podyktowane względami językowymi oraz potrzebą dokładniejszego dostosowania niektórych tytułów do zawartości wykładów. Ingerencje redakcyjne w oryginalny tekst obejmują przede wszystkim: rozwinięcie skrótowych sformułowań, dostosowanie tekstu do obecnych standardów językowych, uzupełnienie informacji bibliograficznych, pominięcie skreśleń, które są nieistotne, dokładne opracowanie fragmentów zapisanych w języku greckim.

Biogramy autorów

Kazimierz Twardowski

1866–1938. Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. I–II (2013–2014).

Wojciech Rechlewicz (red.) - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Doktor habilitowany filozofii, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, logice praktycznej, filozoficznych zagadnieniach polityki i bezpieczeństwa. Autor monografii Nauka wobec metafizyki. Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego (2015).  

Inedita Kazimierza Twardowskiego tom 5

Zapowiedzi

9 lutego 2024

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-67134-18-7