Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2 czerwca 2022

Autorzy

Jarosław R. Marczewski (red.)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7021-6806

Słowa kluczowe:

diecezja lubelska, duchowieństwo, Kościół rzymskokatolicki, Kościół unicki, Kościół prawosławny, carat, Królestwo Kongresowe, Lubelszczyzna, Podlasie, zabór rosyjski, literatura pamiętnikarska

Streszczenie

W sierpniu 2021 r. ukazały się drukiem, znane dotąd jedynie z maszynopisu, pamiętniki ks. Karola Dębińskiego z lat 1867–1915. Zawierają one wspomnienia autora z czasów szkolnych spędzonych na Podlasiu, z lat seminaryjnych w Lublinie i studenckich w Petersburgu. Kolejne wątki to ścieżki pracy kapłańskiej na różnych polach, w trudnych warunkach zaboru rosyjskiego. Autor opisał lata swojej posługi wikariuszowskiej, kapelanii na Zamku Lubelskim, probostwa w wioskach i miasteczkach Lubelszczyzny i Podlasia. Kreśląc detale biegu własnego życia kapłańskiego, ukazał zarazem życie religijne wiernych, działalność lubelskiej administracji kościelnej, politykę personalną w diecezji, sylwetki członków polskiego episkopatu, środowisko ludzi związanych z Rzymskokatolicką Akademią Duchowną w Petersburgu, relacje ze Stolicą Apostolską. Treść pamiętników została zaopatrzona w szeroki kontekst dziejów lokalnych i ponadlokalnych, a także szereg spostrzeżeń natury szczegółowej, zwłaszcza ocen wydarzeń i osób. Materiał ten jest niezwykle cennym źródłem dającym bezpośredni wgląd w sytuację społeczną i religijną przełomu XIX i XX stulecia z perspektywy uczestnika ówczesnego życia narodowego i kościelnego. Udostępniony materiał źródłowy wymagał zatem naukowego namysłu w gronie specjalistów z zakresu historii i teologii. Refleksja naukowa została najpierw podjęta w ramach sympozjum zorganizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w czerwcu 2022 r., które zgromadziło przedstawicieli kilku ośrodków krajowych i zagranicznych oraz liczne grono studentów i innych słuchaczy. Rezultaty konferencji zostały na kolejnym etapie ujęte w formie serii artykułów i zamieszczone w niniejszej pozycji książkowej. Badania treści pamiętników, uwzględniające niezbędny kontekst sytuacyjny, zaowocowały naukowym pogłębieniem takich tematów jak duszpasterstwo parafialne pod zaborem rosyjskim, edukacja i kultura umysłowa ówczesnego duchowieństwa, panujące relacje międzywyznaniowe.

Rozdziały

Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem

Opublikowane

19 grudnia 2022

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Książka drukowana

Książka drukowana

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-83-62475-99-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Ebook [PDF]

Ebook [PDF]

ISBN-13 (15)

978-83-62475-48-3

Data publikacji (01)

2023-06-07