Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom 2

Autorzy

Magdalena Gołowkin-Hudała
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Paweł Sobczyk
Uniwersytet Opolski
Aleksandra Wilk
Uniwersytet Opolski

Słowa kluczowe:

dzieci, Kodeks rodzinny, Niebieska karta, obowiązki prawa, Prawo rodzice, rodzina

Streszczenie

„Prawa i obowiązki członków rodziny” to interdyscyplinarny projekt naukowy, w którego centrum znajduje się rodzina i jej członkowie. Jakkolwiek sformułowanie „Prawa i obowiązki” wskazuje przede wszystkim na prawne i prawnicze konotacje dzieła, obejmuje ono jednak wyniki badań wykraczające poza tradycyjnie ujmowaną dziedzinę nauk prawnych, czy też dyscyplinę prawo. Takie bowiem było zamierzenie redaktorów i Autorów, aby na konstytucyjnie chronione wartości, jak rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo (tacierzyństwo) i małżeństwo spojrzeć z szerszej perspektywy.

Bibliografia

Ackerman M.J., Podstawy psychologii sądowej, Gdańsk 2005.

Agamben G., Stan wyjątkowy, Kraków 2008.

Andrzejewski M. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2013.

Andrzejewski M. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006.

Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999.

Andrzejewski M., Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci w świetle nowych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw (wybrane problemy), „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 6.

Barut A., Pozycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w perspektywie koncepcji Michaela Foucaulta i Judith Butler, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” nr 2(11).

Bielski B., O losie dziecka skłóconych rodziców. Studium przypadku (cz. I), „Palestra” 2005, nr 5–6.

Bielski B., O złym losie dziecka skłóconych rodziców. Indukowane molestowanie seksualne (cz. II), „Palestra” 2005, nr 7–8.

Biernat J., Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruń 2002.

Bobako M., Radykalna demokracja według Chantal Mouffe i Ernesto Laclau, (w:) A. Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń 2006.

Bodnar A. i in., Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2012.

Borysiak W., Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa, 2013.

Borysiak W., Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2008, nr 2.

Bosek L., Opinia na temat legislacyjnej spójności oraz zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2010, nr 2.

Braidotti R., Transpositions, Cambridge–Malden 2006.

Budyn-Kulik M., Zamiar – pojęcie i rodzaje. Uwagi wprowadzające, (w:) Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.

Butler J., Gender trouble. Feminism and the subversion of identity, London–New York 1990.

Bzdak H. i in., Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami, Kraków 2015.

Chmielewska A., Wspieranie czy interwencja? Kierunki działań wobec rodzin dotkniętych kryzysem, (w:) Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, M. Szyszka (red.), Lublin 2016.

Ciepła H. i in., Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011.

Ciepła H., Ignaczewski J., Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.

Cieślak Z., Modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, (w:) Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017.

Corboz J., Sexuality, citizenship and sexual rights, www.iasscs.org (dostęp: 10.05.2015).

Cornell D., At the heart of freedom. Feminism, sex and equality, Princenton 1998.

Czerederecka A., Rozstrzyganie o kwestiach związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej i uregulowaniem kontaktów z dziećmi – refleksje psychologa, „Rodzina i Prawo” 2013, nr 26–27.

Czerederecka A., Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS) – przydatność diagnozy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska, „Nowiny Psychologiczne” 2005, nr 3.

Czerederecka A., Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin, „Nowiny Psychologiczne” 1999, nr 4.

Długoszewska I., Dobro dziecka jako przesłanka ograniczenia władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (w:) B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus (red.), Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, Sandomierz–Warszawa 2009.

Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012.

Dobrowolski M., Status prawny rodziny świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.

Dolecki H., Sokołowski T., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009.

Gajda J., Art. 107, (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, K. Pietrzykowski (red.), Komentarz, Warszawa 2016.

Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.

Glendon M.A., Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, New York 1993.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach komisji kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.

Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Gromek K., Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008.

Grzegorczyk T., Jankowski W., Zbrojewska M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2013, nr 140417.

Grzegorczyk T., Jankowski W., Zbrojewska M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX 2013, nr 140444.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1–467, LEX 2014, nr 428739.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX 2012, nr 132078.

Grzegorczyk T., Komentarz do art. 303, uwaga 2, (w:) T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.

Gwiazdomorski J., Alimentacyjny obowiązek między małżonkami, Warszawa 1970.

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967.

Harris A., Race and essentialism in feminist legal theory, „Stanford Law Review” 1990, t. 42, nr 3.

Heine M., Pedagogiczne następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej, Wrocław 1991.

Holewińska-Łapińska E., Domański M., Słyk J., Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi, Warszawa 2015.

Holewińska-Łapińska E., Pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojgu rozwiedzionym rodzicom oraz rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi w wyrokach rozwodowych, Warszawa 2011.

Ignaczewski J., Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych na tle wykonywania władzy rodzicielskiej, (w:) J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014.

Ignaczewski J. (red.), Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz, Warszawa 2012.

Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.

Ignaczewski J., Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji art. 619–1136 k.r.o., Warszawa 2009.

Irigaray L., Thinking the difference: for a peaceful revolution, London 2001.

Irigaray L., Democracy begins between two, tłum. K. Anderson, London 2000.

Jadach K., Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, Poznań 2011.

Jaede W., Nie zabraniaj mi kontaktu, https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-dziecka/art,559,nie-zabraniaj-im-kontaktu.html (dostęp: 6.08.2017).

Jakimiec D., Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Warszawa 2016.

Janiszewska B., Zwrot kwoty uiszczonej tytułem zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu o rozwód, „Radca Prawny” 2011, nr 2.

Jankowicz G., Mościcki P., Projekt Homo Sacer, (w:) G. Agamben, Stan wyjątkowy, tłum. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2008.

Jasudowicz T. (oprac.), Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim. W hołdzie Jubilatowi Profesorowi Tadeuszowi Smyczyńskiemu, Toruń 2008.

Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012.

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 617–1441, Warszawa 2014.

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo, Warszawa 2013.

Jędrejek G., Meritum, Prawo rodzinne, Warszawa 2015.

Jędrejek G., Zaspokojenie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o., „Rodzina i Prawo” 2013, nr 24.

Jedynak A., Prawo do poszanowania życia rodzinnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Prawo Europejskie w Praktyce” 76 (2010), nr 10.

Jedynak T., Stasiak K., Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, Warszawa 2014.

Justyński T., Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011.

Karczmarek J., Kotara H., Pocent T., Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców, Warszawa 2004.

Kawula S., Zasada komplementarności w pedagogice społecznej i pracy socjalnej. Wspomaganie, uzupełnianie, czy zastępowanie funkcji rodziny współczesnej, (w:) B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska (red.), Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, Olsztyn 2015.

Knyziak I., Sytuacja prawna potomstwa osoby transseksualnej, „Metryka” 2016, nr 1.

Kolańczyk K., Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzenie własnością ziemską do końca XIV wieku, „Studia nad Historią Prawa Polskiego” 1950, t. XX.

Kosek M., Pojęcie rodziny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i negatywne skutki jej redefinicji w wybranych aktach prawnych, (w:) M. Kosek, J. Słyk (red.), W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008.

Kosińska-Wiercińska J., Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem w razie rozwodu rodziców na tle prawa amerykańskiego, „Rodzina i Prawo” 2011, nr 19.

Księżak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010.

Kułaczkowski J., Cechy rodziny jako środowiska wychowawczego, (w:) J. Kułaczkowski (red.), Leksykon pedagogiki rodziny, Warszawa 2011.

Lacey N., Feminist legal theory and the rights of women, http://www.yale.edu/wff/cbg/pdf/LaceyPaperFeministLegalTheory.pdf (dostęp: 21.06.2012).

Laclau E., Emancypacje, tłum. L. Koczanowicz i in., Wrocław 2004.

Laclau E., Populism: what’s in a name?, www.essex.ac.uk, (dostęp: 16.08.2014).

Lech-Chełmińska M., Przybyła V., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006.

Łukasiewicz J.M., Instytucje prawa rodzinnego, (w:) J.M. Łukasiewicz, S. Grobel, R. Łukasiewicz, J. Wiktor (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014.

Monro S., Transgender: Destabilising Feminisms? (w:) V. Munro, C. Stychin (red.), Sexuality and the Law. Feminist engagements, London, New York 2007.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, (w:) Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016.

Mouffe Ch., The Return of the political, London, New York 1993.

Namysłowska I., Terapia rodzin, Warszawa 2000.

Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998.

Nowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2002.

Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP przepisów zawartych w sprawozdaniu podkomisji o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (druk nr 3639), Warszawa 2005.

Osajda K., Cywilnoprawne aspekty zmiany płci u transeksualistów, (w:) R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009.

Ostojska J., Sądowa zmiana płci, Warszawa 2014.

Otto D., “Taking a break” from “normal”: thinking queer in the context of international law, „Proceedings of the Annual Meeting (The American Society of International Law)” 2007, nr 101.

Paprzycki L.K., Grajewski J. Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 1–424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, LEX 2015, nr 470809.

Piasecki K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.

Piątowski J., (w:) System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, t. 4, Wrocław 1986.

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich ochrony, Lublin 1999.

Pietrzak H., Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym, Warszawa 2013.

Pogonowski M., Podmioty uprawnione i zobowiązane z zachowku, „Rejent” 2009, nr 4.

Rancière J., Na brzegach politycznego, tłum. I. Bojadżijewa, J. Sowa, Kraków 2008.

Richardson D., Claiming citizenship? Sexuality, citizenship and lesbian/feminist theory, „Sexualities” 2000, nr 3.

Rusak-Romanowska P., Sytuacja prawna osób dotkniętych transseksualizmem i interseksualizmem – wybrane zagadnienia prawne, „Metryka” 2014, nr 1.

Schaffer R.H., Psychologia dziecka, Warszawa 2014.

Seidman S., From outsider to citizen, (w:) E. Bernstein, L. Schaffner (red.), Regulating sex. The politics of intimacy and identity, New York, London 2005.

Skąpski M., Świadczenie pracy podporządkowanej w ramach małżeńskiego obowiązku pomocy (art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), „Państwo i Prawo”, 1999, nr 12.

Skibińska-Adamowicz J., Komentarz do spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej, (w:) J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.

Skowron A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Lex 2010, nr 76705.

Skreczko A., Wpływ konfliktu rodziców na dziecko, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/konflikt_dziecko.html (dostęp: 6.08.2017).

Ślęczka K., Feminizm, Katowice 1999.

Śledzińska-Simon A., Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, Warszawa 2010.

Słyk J., Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2015.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Warszawa 2009.

Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.

Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2014.

Sokołowski T., (w:) H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.

Spurek S., Komentarz do art. 2, uwaga 8 i 9, (w:) idem, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011.

Stecki L., Glosa do uchwały SN z dnia 10 kwietnia 1991 r. (III CZP 76/90), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992, nr 9 (203).

Stojanowska W., Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Stojanowska W., Kosek M., Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza, wykładnia, komentarz, Warszawa 2011.

Stojanowska W., Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji planu wychowawczego rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2007, nr 7.2.

Sullivan A., Virtually Normal, New York 1996.

Szahaj A., Bobako M., Demokracja wobec różnicy, Poznań 2008.

Szałkiewicz A., Problematyka ochrony danych osobowych w działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2013, nr 2.

Szczechowicz K., Rodzina wobec sprawcy uzależnionego od alkoholu, L. Świto, M. Tomkiewicz (red.), (w:) Rodzicielstwo. Wymiar społeczno-prawny, Olsztyn 2016.

Tong R.P., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tłum. J. Mikos, B. Umińska, M. Środa, Warszawa 2002.

Tryniszewska K., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

Tunia A., Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym kościołów chrześcijańskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13.

Tunia A., Przetwarzanie danych osobowych publiczności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, (w:) P. Fajgielski, A. Tunia (red.), Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Lublin 2017.

Wciórka J., Pużyński S., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD10, Kraków–Warszawa 1998.

Wierciński J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Wild M., (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, Warszawa 2016.

Winiarz J., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.

Zielonacki A., Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 1988, z. 2.

Prawa i obowiązki członków rodziny. Tom II

Opublikowane

4 kwietnia 2018

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

Wymiary fizyczne