Środowisko szkolne w narracjach uczniów z Zespołem Aspergera

Autorzy

Małgorzata Moszyńska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
https://orcid.org/0000-0001-5719-7965

Słowa kluczowe:

uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, zaburzenia psychofizyczne, zaburzenia zachowania, Zespół Aspergera, dziecko, rozwój dziecka, metodologia, psychiatra, szkoła, rodzina, dziecko niepełnosprawne, środowisko społeczne, edukacja

Streszczenie

Problematyka monografii doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie na wiedzę o Zespole Aspergera. Ma ona szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – badaczy podejmowanych kwestii, pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, nauczycieli, pracowników resortu zdrowia i pomocy społecznej oraz osób z innych (niekoniecznie naukowych) powodów nią zainteresowanych, np. rodziców/opiekunów osób z zespołem Aspergera czy zróżnicowanych specjalnościowo profesjonalistów sięgających do zagadnień z obszaru autyzmu i zespołu Aspergera w celu poszukiwania możliwych rozwiązań organizacyjnych i programowych w szeroko rozumianej edukacji i rehabilitacji osób z tym zaburzeniem

Bibliografia

Ablewicz, K. (1994). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ablewicz, K. (1998). Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych. W: S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (s. 25-41). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Adamski, F. (2002). Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Attwood, T. (1998). Zespół Aspergera. Poznań: Zysk i S-ka.

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Balcerzak-Paradowska, B. (2002). Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

de Barbaro, M. (1997). Struktura rodziny. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 47). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Barber, B. (1990), Trust in science. W: Social Studies of Science (s. 133). New Jersey: Transaction Publishers.

Baron-Cohen, S. (2000). Is Asperger syndrome/high-functioning autism necessarily a disability? Development and Psychopathology, nr 12, s. 489–500.

Bauer, S. Asperger Syndrome: Through the Lifespam. Pobrano 15.09.2016 z: http://asperger.republika.pl/tlumaczenia1.html.

Bauman, T. (2001). Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. W: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych (s. 270). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bauman, T. (2003). Badania empiryczne jakościowe. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. I, s. 279-289). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Berger, P.L., Luckmann, Th. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Blumer, H. (1984). Społeczeństwo jako symboliczna interakcja. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma (s. 70). Warszawa: PIW.

Błaszczak, A. i in. (red.). (2015). Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Błeszyński, J. (2004). Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci – w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego. W: J. Bąbka, Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia (s. 34-53). Warszawa: Żak.

Błeszyński, J. (2005). Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny. Toruń: UMK.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2000). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.

Borkowska, A. (2010). Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Borkowska, A., Grotowska, B. (2012). Codzienność dziecka z zespołem Aspergera. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Borzyszkowska, H. (1997). Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Brauner, A., Brauner, F. (1993). Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasu baśni o wróżkach. Warszawa: WSiP.

Chrzanowska, I. (2006). Edukacja włączająca – nowa jakość? Czy dotąd byliśmy pedagogicznie zacofani. W: J. Baran., S. Olszewski (red.), Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność (s. 659). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Cudak, H. (1987). Funkcje szkoły w kształceniu kultury pedagogicznej rodziców. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Delacato, C.H. (1995). Dziwne, niepojęte, autystyczne dziecko. Warszawa: Synapsis.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (1997). Wkraczanie na pole badań jakościowych. Wprowadzenie do podręcznika. W: Socjologia wychowania (s. 34). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Dewey, J. (1963). Demokracja a wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Dębowski, J. (2000). Bezpośredniość poznania. Spory – dyskusje – wyniki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Doroszuk, J. (2015). Funkcjonowanie rodziny dziecka z niepełnosprawnością w badaniu netnograficznym. Rekonstrukcja problemowa badań Haliny Borzyszkowskiej. Praca doktorska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Dutkiewicz, W. (1996). Praca magisterska – przewodnik metodyczny. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.

Dyczewski, L. (1995). Rodzina – społeczeństwo – państwo. W: A. Kurzynowski, Rodzina w okresie transformacji (s. 23). Warszawa: WSP.

Dyga-Konarska, M. (2006). Rozwój psychiczny dziecka. W: K. Kubicka, W. Kawalec, Pediatria. Tom 1 (s. 22). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Fairbairn, G.J. (1996). Integracja, wartości, społeczeństwo. W: J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne (s. 29).

Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Firkowska-Mankiewicz, A. (2004). Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły. Szkoła Specjalna, nr 1, s. 21.

Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frith, U. (2000). Autyzm wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

Frith, U. (2005). Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: PZWL.

Gadamer, H.G. (1979). Rozum, słowo, dzieje, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gadamer, H.G. (1993). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków: Wydawnictwo „Inter Esse”.

Gałkowski, T. (1996). O sytuacji szkolnej dziecka autystycznego. Dziecko Autystyczne, T. IV, nr 1, s. 30.

Gałkowski, T. (1997). Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. Warszawa: WSiP.

Giddens, A. (2005). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gnitecki, J. (1996). Elementy metodologii w pedagogice hermeneutycznej. Zielona Góra: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Goffman, E. (2007). Piętno. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gogacz, M. (2002). Podstawy i cechy relacji pedagogicznej między rodziną i szkołą. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny (s. 233). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gralińska, M. (2005). Jak dokonać wyboru właściwej drogi edukacyjnej dziecka niepełnosprawnego? W: A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń (s. 37-52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Grzeszkiewicz, B. (2004). Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gustavsson, A., Zakrzewska, E. (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Hałas, E. (1987). Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hebel, K., Bieniaszewski, L. (2008). Wsparcie społeczne i pomoc instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych po udarze mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. Tom 2, nr 1, s. 76-83.

Howlin, R. (2006). Zespół Aspergera u nastolatków, W: L.H.Willey, Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta (s. 19). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Hulek, A. (1997). Integracyjny system kształcenia i wychowania. W: Pedagogika rewalidacyjna (s. 17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, E. (1987). Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentna. Kraków: Wydawnictwo PAT.

Izdebska, J. (1996). Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Jagielska, G. (2010). Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Jagiełła, J. (2007). Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Jaklewicz, H. (1993). Autyzm wczesnodziecięcy, diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk: GWP.

Jaklewicz, H. (red.). (1997). Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Materiały pokonferencyjne. Gdańsk: SPOA.

Janocha, W. (2008). Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Janocha W. (2009). Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Jaroszewska, M., Bednarczyk, I., Sieklicka, A., Opęchowska, M., Tomczyk, J. (2011). Raport z badań „Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim”. Badania zrealizowane w 2011 r. na zlecenie WUP w Szczecinie przez General Projekt Sp. z o.o. w Olsztynie. Pobrano 15.09.2016 z: www.wup.pl.

Kamiński, A. (1974). Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Metodologia pedagogiki społecznej (s. 56). Wrocław: Ossolineum.

Kawczyńska-Butrym, Z. (1994a). Rodziny osób niepełnosprawnych. Raport z badań. Warszawa: IFiS PAN.

Kawczyńska-Butrym, Z. (1994b). Wsparcie jako element promocji zdrowia. W: Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie. Warszawa: Centrum Med. DNŚSzM.

Kawczyńska-Butrym, Z. (1998). Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2008). Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Wydawnictwo Makmed.

Kawula, S. (2002). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kijak, R. (2012). Niepełnosprawność intelektualna – między diagnozą a działaniem. Pobrano 16.09.2013 z: http://irss.pl/wp-content/uploads/2012/09/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20intelektualna%20-%20mi%C4%99dzy%20diagnoz%C4%85%20a%20dzia%C5%82aniem.pdf.

Kirenko, J. (2002). Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.

Kołakowska-Przełomiec, H. (1979). Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Komender J., Jagielska G., Bryńska A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: PZWL.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Konarzewski, K. (1991). Sztuka nauczania. Tom 2. Szkoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korendo, M. (2013). Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków: Omega Stage Systems.

Korendo M. (b.d.). Problemy rozwojowe osób z zespołem Aspergera jako wynik deficytów językowych. Pobrano 7.05.2016 z: http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/31,pobierz,marta-korendo-problemy-rozwojowe-osob-zzespolem-aspergera-jako-wynik-.htm.

Kowalewska, J., Graeber, P. (2003). Kształtowanie postaw zdrowotnych. Życie Szkoły, nr 1, s. 9. Warszawa: WSiP.

Kozielec B.J., Jagielska G. (2005). Całościowe zaburzenia rozwoju. W: T. Wolańczyk, J. Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci (s. 81). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kożuch, A., Marzec, I. (2014). Studium przypadku jako strategia badawcza w naukach społecznych. Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2 (172). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.

Krasnodębski, Z. (1986). Rozumienie ludzkiego zachowania. Warszawa: PIW.

Krause, A. (2000). Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (2011). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Krause, A. (2013). Pedagogika w zmianie paradygmatycznej – problem hermeneutycznej niewspółmierności. Studia Edukacyjne, nr 33, s. 11.

Krause A., Żyta, A., Nosarzewska S. (2010), Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Toruń: Akapit.

Kruk-Lasocka, J. (1999). Autyzm czy nie autyzm – problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Wrocław: DSWE.

Krzychała, S. (2007). Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Kuhn, T. (2011). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Aletheia.

Kutscher, M.L., Attwood, T., Wolff, R.R. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber.

Kutyło, Ł., Stronkowski, P., Wolińska, I., Zub, M. (2009). Bariery i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podkarpackim. Warszawa: WYG International.

Kvale S. (2004). Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Kwak, A. (1993). Rodzina jako środowisko wychowawcze. W: T. Pilch, L. Lepalczyk, Pedagogika społeczna (s. 73). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Kwieciński, Z. (1993). Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację (s. 18). Warszawa: IBE–Toruń: Edytor.

Landgrebe, L. (1993). Rozumienie w naukach o duchu. W: Wokół zrozumienia. Szkice z hermeneutyki (s. 200). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Lovaas, O.I. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa: WSiP.

Lyotard, J.F. (2000). Fenomenologia. Warszawa: Wydawnictwo „KR”.

Łapińska, R., Żebrowska, M. (1996). Wiek dorastania. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (1978). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (1984). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (red.). (1991). Formy pracy wychowawczej w szkole. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki, M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Maciarz, A., Biedasiewicz, M. (2000). Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mactavish, J.B. (2007). Family Caregivers of Individuals with Intellectual Disability: Perspectives on Life Quality and the Role of Vacation. Journal of Leisure Research, nr 39, s. 127-155.

Makowski, A. (1994). Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marszałek, L. (2009). Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Seminare, nr 26, s. 201-213.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Młynarska, M. (2008). Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym: terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Moustakas, C. (2001). Fenomenologiczne metody badań. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Namysłowska, I. (red.). (2004–2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

Nerwińska, E. (b.d.). Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole. Pobrano 10.09.2016 z: www.ore.edu.pl.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nowakowska, A., Przewłocka, J. (2015). Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego. Pobrano 11.09.2016 z: www.ibe.edu.pl.

Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Okoń, W. (red.). (2001). Paradygmat. W: Nowy słownik pedagogiczny (s. 282). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Osial, W. (2012). Wychowawczo-aksjologiczne aspekty misji nauczyciela. Pedagogika Christiana, nr 2/30, s. 172. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Ostrouch-Kamińska, J. (2015). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Palka, S. (b.d.). Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej. W: Kubinowski, Nowak (red.) (2006), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (s. 76). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pecyna, M.B. (1998). Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pietras, T., Witkusik, A., Gałecki, P. (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Pilch, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: GWP.

Pisula, E. (2007). Jak matki postrzegają swoje dzieci z autyzmem – jakościowa analiza wypowiedzi matek. W: E. Pisula, A. Mazur (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością (s. 47-72). Gdańsk: Harmonia.

Przetacznikowa, M. (1973). Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWS.

Pużyński, S., Wciórka, J. (red.). (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10, Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Vesalius.

Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Randall, P., Parker, J. (2001). Autyzm, jak pomóc rodzinie. Gdańsk: GWP.

Ricoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rubacha, K. (2003). Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (t. II, s. 59-68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sałasiński, M., Badziukiewicz, B. (2003). Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa: WSiP.

Sawicka, M. (2007). Rodzice i ich dzieci chore na schizofrenię. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością (s. 77). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Sawicki, M. (1996). Hermeneutyka pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Semper.

Schaffer, R.H. (2011). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shank, G. (2002). Qualitative Research: A Personal Skills Approach. Columbus Ohio: Upper Saddle River.

Sierpowska, I., Kogut, A. (2010). Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor.

Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sinclair, J. (1993). Autyzm – inny sposób życia. Pobrano 3.09.2013 z: http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/specjalnie-dla-rodzicow-i-opiekunow/autyzm-inny-sposob-zycia.

Sobol, E. (red.). (1995). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Spionek, H. (1986). Wiek niemowlęcy. W: M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. (s. 389) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych (s. 629). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stępniak, K. (2012). Szkoła jako instytucja i jej funkcje. Pobrano 05.08.2016 z: www.profesor.pl.

Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Sopot: GWP.

Szacki, J. (1981). Historia myśli socjologicznej. Część 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szatmari, P. (2007). Uwięziony umysł. Opowieści o ludziach z autyzmem. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2006). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztumski, J. (2006). W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom V, s. 345–348). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Śliwerski, B. (2006). Czy szkoła da się lubić, Polonistyka nr 9, s. 17.

Tammet, D. (2010). Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Theiss, W. (1997). Radlińska, Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Turner, J.H. (2002). Face to Face: Toward a Socjological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford: Stanford University Press.

Tyborowska, K. (1986). Wiek przedszkolny. W: M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (s. 418). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tyszka, Z. (1984). Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań funkcji rodziny współczesnej. W: Rodzina a struktura społeczna (s. 135-141). Bydgoszcz: Wydawnictwo PWP Pomorze.

Tyszka, Z. (2001). System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Urbaniak-Zając, D., Piekarski, J. (2003). Badania jakościowe – uwagi wprowadzające. W: D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Studia i materiały (s. 23). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Urbaniak-Zając, D. (2006). W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, (s. 209-222). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uscher, R.S. (2001). Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2, s. 7.

Waś, A., Sobaniec, P., Kiryluk B., Sendrowski K., Otapowicz D. (2011). Czy to autyzm? Trudności w diagnozie. Child Neurology (Neurologia Dziecięca), t. 20, nr 41, s. 105–110.

White, H.C. (1992). Identity and Control: A Structural Theory of Social Action. New Jersey: Princeton University Press.

Wierzba, P. (2012). Edukacja, czyli narzędzie społecznej zmiany. Równość Szans, Społeczeństwo, nr 27.

Williams K. (b.d.), Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera – wskazówki dla nauczycieli. Pobrano 21.09.2013 z: http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/specjalnie-dla-nauczycieli-i-terapeutow/zrozumiec-uczniaz-zespolem-aspergera-wskazowki-dla-nauczycieli/.

Włazło, M. (2013). Proste myśli, trudne słowa. Z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wolańczyk, T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Wołoszynowa, L. (1996). Młodszy wiek szkolny. W: M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (s. 532-541). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, nr 1 (48). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Wójcik, M., Antoszewska, B. (2015). Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Wright, P., Stern, J., Phelan, M. (2008), Psychiatria. Sedno. T. 1. Wrocław: PAN.

Wyka, A. (1985). Model badań przez wspólne doświadczenie, czyli o pewnej wersji empirii „jakościowej”. Kultura i Społeczeństwo, nr 2, s. 109.

Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: PAN.

Zaczyński, W. (1968). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zakrzewska-Manterys, E. (1998). Ontologiczny status hermeneutyki Gadamera. W: Hermeneutyczne inspiracje (s. 119). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Zaprzalska M. (b.d.). Wpływ postaw rodzicielskich na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Pobrano 10.09.2013 z: www.szkolnictwo.pl.

Zaręba, E. (1998). Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. W: S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych (s. 43-54). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zazzo, R. (1993). Przywiązanie. Ujęcie interdyscyplinarne. W: A. i F. Brauner, Dziecko zagubione w rzeczywistości (s. 5). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ziemska, M. (1977). Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Zybertowicz, A. (1995). Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Żebrowska, M. (1986). Teorie rozwoju psychicznego. W: M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. (s.716-776). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żemło, M. (1995). Fenomenologiczna metodologia A. Schütza W: Principia, t. XIII–XIV.

Żyta, A. (2011). Życie z Zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z Zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Środowisko szkolne w narracjach uczniów z Zespołem Aspergera

Opublikowane

8 kwietnia 2019

Kategorie