Szkoła a pandemia

Autorzy

Jacek Kurzępa - Uniwersytet Zielonogórski; Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski; Jadwiga Gorączkowska - Uniwersytet Zielonogórski; Paweł Szudra - Uniwersytet Zielonogórski; Karol Leszczyński; Monika Przybysz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, pandemia, szkoła, socjologia edukacji, socjologia młodzieży, COVID-19

Streszczenie

Przedstawiamy czytelnikom kolejny tom z serii „Co z nami zrobiła pandemia?”, będący owocem wielomiesięcznego trudu badawczego skoncentrowanego na kolejnym zbiorowym aktorze teatru życia szkolnego – nauczycielach. Jak wielkie były (i nadal są) w czasie pandemii oczekiwania wobec polskiej szkoły, z pewnością każdy z nas zauważył. Jak wiele było kontrowersji i odmiennych punktów widzenia na wejście szkół (jako instytucji) w zdalne nauczanie, z pewnością także pamiętamy. Publikacja ta stanowi trzeci tom efektów badań nad dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i systemem szkolnym w okresie pandemii. Badania zostały zrealizowane w okresie maj-czerwiec 2021 r. Było to więc już nieco ponad rok po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Był to także okres, w którym uczniowie spędzili już znaczny czas w trybie zdalnego nauczania, z przerwami na początku roku szkolnego oraz na początku 2021 r. W kwietniu rozpoczęła się także akcja szczepień na masową skalę, już nie tylko osób najstarszych, ale do końca maja prawie wszystkich roczników dorosłych obywateli Polski. Badania realizowane były więc w okresie pewnej ulgi i entuzjazmu związanego z nadzieją na koniec epidemii.

W tym tomie przedstawiamy wyniki badań dotyczących szkoły i wszystkich aktorów z nią związanych: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, nadzoru kuratoryjnego, samorządowego i rządowego.

W rozdziale pierwszym podejmujemy próbę zdiagnozowania problematyki zarządzania szkołą w okresie kryzysu. W tym celu dokonano analizy desk research, która obejmowała badanie szeregu dokumentów regulujących działanie placówek edukacyjnych w czasie pandemii i literatury przedmiotu z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz przeprowadzono wywiady z dyrekcjami szkół zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Znając dotychczasowe doniesienia badawcze związane z funkcjonowaniem szkół w okresie pandemii, należy zaznaczyć, że badania te mają charakter wyjątkowy, przyjęte problemy badawcze i ich rzeczowa analiza wnosi wiele wiedzy w nieodkrytej dotychczas w debacie publicznej problematyce zarządzania edukacją w sytuacji kryzysu.

Kolejny rozdział poświęcony jest prezentacji wyników badań ilościowych, realizowanych wśród nauczycieli, w których wzięło udział 2523 anonimowych respondentów. Były one możliwe do wykonania dzięki wsparciu poszczególnych kuratoriów oświaty. Z ich rekomendacji respondenci otrzymywali ankiety od dyrektorów szkół.

Trzeci rozdział dotyczy kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz interakcji w procesie zdalnego nauczania z uczniami, rodzicami przy jednoczesnej koncentracji na procesie e-dydaktycznym, jego zaletach i wadach.

Rozdział czwarty opisuje wnioski z badań jakościowych wśród nauczycieli, tego, jak radzili sobie z sytuacją, jak postrzegali sami siebie w tym trudnym okresie pracy. W rozdziale tym próbujemy także stworzyć typologię postaw nauczycielskich w czasie pandemii.

Biogramy autorów

Jacek Kurzępa - Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab., prof. UZ, socjolog młodzieży, badacz społeczny, w ostatnich latach realizował projekty badawcze dotyczące uczniowskiej samorządności, aktywności obywatelskiej młodzieży czy też zachowań ryzykownych. W ramach tych poszukiwań na rynku wydawniczym pojawiły się m.in. pozycje: Jacek Kurzępa, Wiesław Gajewski Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży w centrum oddziaływań profilaktycznych (2018); Jacek Kurzępa i Zespół Diagnoza problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na terenie województwa Łódzkiego (2019). Kierownik projektów badawczych: „Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej” w Uniwersytecie Zielonogórskim, „Młodzież 4.0” realizowanego w WSH TWP Szczecin oraz „Zagrożenia uzależnieniem behawioralnym w środowisku liderów młodzieżowych, szczególnie MRpJST” realizowanego w ramach grantu KBPN.

Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. , prof. UZ; ekonomista, w pracy naukowej koncentruje się wokół zagadnień związanych z problematyką oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, recenzentem w przewodach doktorskich, postępowaniach o nadanie stopnia dra habilitowanego, a także recenzentem w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Journal of Cleaner Production”, oraz autorem lub współautorem licznych ekspertyz wykonywanych na zlecenie instytucji krajowych.

Jadwiga Gorączkowska - Uniwersytet Zielonogórski

Doktor, ekonomistka i nauczycielka języka niemieckiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wsparciem innowacyjności i przedsiębiorczości, budowaniem skutecznej polityki innowacyjnej oraz identyfikacji determinant aktywności innowacyjnej w układach regionalnych i narodowych. W swoim dorobku posiada blisko 50 recenzowanych publikacji naukowych, w tym monografię naukową. Należy do grona recenzentów czasopisma „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” oraz jest członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Paweł Szudra - Uniwersytet Zielonogórski

Doktor, ekonomista. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z lokalizacją działalności gospodarczej oraz zarządzaniem strategicznym. W swoim dorobku posiada ponad 60 publikacji, w tym monografię naukową i redakcje naukowe monografii. Był współautorem 12 dokumentów o charakterze strategicznym: strategii rozwoju na poziomie regionu, organizacji i branży. Jest autorem lub współautorem licznych ekspertyz wykonywanych na zlecenie instytucji krajowych.

Karol Leszczyński

Doktor, socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Światowej Rady Badań nad Polonią oraz European Sociological Association. Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim nad socjologią młodzieży, etniczności i migracji. Doktorat z socjologii obroniony w 2019 r. na podstawie rozprawy pt. Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016. Doświadczony wychowawca, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. W zespole projektowym odpowiedzialny za: tworzenie narzędzi badawczych; realizację badań ilościowych; analizy ilościowe; częściowo za koordynację prac zespołu badawczego.

Monika Przybysz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab., prof. UKSW, specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca i teolog. Nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów RP za doktorat w 2008 r. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 r. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Od 2016 r. członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 2018 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2019 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process. Ekspert ds. crisis management w projekcie międzynarodowym “The impact of social media in emergencies – Capability Project”. Ekspert w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji „Dotacje na Innowacje" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość": „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”. Od 2020 r. członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Bibliografia

Aronson, E., Aronson, J. (2020). Człowiek istotą społeczną. Warszawa: PWN.

Azorín, C., Harris, A., Jones, M. (2020). Taking a distributed perspective on leading professional learning networks. School Leadership & Management, 40(2–3), 111–127. DOI: https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1647418.

Babelyuk, O., Koliasa, O., Lopushanskyy, V., Smaglii, V., Yukhymets, S. (2021). Psychological Difficulties during the covid lockdown: video in blended digital teaching language, literature, and culture. Arab World English Journal. Special Issue on Covid 19 Challenges, 1, 172–182. DOI: https://doi.org/10.24093/awej/covid.13.

Baysal, E.A., Ocak, G. (2021). Teachers’ view on student misbehaviors during online curses. Problem of Education in the 21st Century, 79(3), 342–359. DOI: https://doi.org/10.33225/pec/21.79.343.

Beauchamp, G., Hulme, M., Clarke, L., Hamilton, L., Harvey, J. A. (2021). ‘People miss people’: A study of school leadership and management in the four nations of the United Kingdom in the early stage of the COVID-19 pandemic. Educational Management Administration & Leadership, 49(3), 375–392. DOI: https://doi.org/10.1177/1741143220987841.

Beaunoyer, E., Dupéré, S., Guitton, M. J. (2020). COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies. Computers in Human Behavior, 111, s. 106424. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106424.

Beck, U. (2007). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cavalcante, P., Ozorio, F. J. D. G., Gomes, R. V. B., Muniz, Q. H. M. A., Paim, I. D. (2022). Teaching work in COVID-19 times: between written and lived in remote teaching. Humanidades & Inovacao, 9(5), 231–245.

Chambers, R. (1989). Editorial introduction: vulnerability, coping and policy. IDS Bulletin, 20(2), s. 1–7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1989.mp20002001.x.

Cunningham, W. V., Maloney, W. F. (2000). Measuring vulnerability: Who suffered in the 1995 mexican crisis. http://web.worldbank.org/archive/website00960A/WEB/PDF/VULNERAB.PDF.

Daniel, J. (2020). Education and the COVID‑19 pandemic. Prospects, 49, 91–96. DOI: https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3.

Dawid, J. W. (1927). O duszy nauczycielstwa. Warszawa: Wyd Nasza Księgarnia.

Deursen, A. J. (2020). Digital inequality during a pandemic: Quantitative study of differences in COVID-19-related internet uses and outcomes among the general population. Journal of Medical Internet Research, 22(8), e20073. DOI: https://doi.org/10.2196/20073.

Donohue, J. M., Miller, E. (2020). COVID-19 and school closures. JAMA, 324(9), 845–847. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2020.13092.

Drane, C. F., Vernon, L., O’Shea, S. (2021). Vulnerable learners in the age of COVID-19: A scoping review. The Australian Educational Researcher, 48, 585–604, DOI: https://doi.org/10.1007/s13384-020-00409-5.

European Public Administration Network. (2020). Common Assessment Framework. The european model for improving public organisations through self-assessment. CAF2020, Resource Center of European Center of Public Administration.

Faulkner, J-P., Murphy, E., Scott, M. (2019). Rural household vulnerability a decade after the great financial crisis. Journal of Rural Studies, 72, s. 240–251. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.030.

Fernandez, A., Shaw, G. (2020). Academic leadership in a time of Crisis: The Corona Virus and COVID-19. Journal of Leadership Studies, 14(1), 39–45. DOI: https://doi.org/10.1002/jls.21684.

Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.

Hafez, O., Salah El-Din, Y. (2021). Egyptian educators’ online teaching challenges and coping strategies during COVID-19. Arab World English Journal, 12(4), 279–301. DOI: https://doi.org/10.24093/awej/vol12no4.19.

Hargreaves, A., O’Connor, V. L. (2019). Collaborative professionalism: when teaching together means learning for all. Londyn: Wydawnictwo Sage.

Harris, A. (2020). COVID-19 – school leadership in crisis?. Journal of Professional Capital and Community, 5(3/4), 321–326. DOI: https://doi.org/10.1108/JPCC-06-2020-0045.

Huber, S.G., Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises – reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32, 237–270. DOI: https://doi.org/10.1007/s11092-020-09322-y.

Iqbal, S., Hanif, R., Ali, F., Tahir, M., Minhas, R., Yasmeen, R., Khokhar, A., Laique, T. (2021). Teachers’ perceptions of netiquette practices by undergraduate dental students during online classes in covid-19 pandemic. Pacistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(2), 3498-3500. DOI: https://doi.org/10.53350/pjmhs2115123498.

Jetten, J., Reicher, S. D., Haslam, S. A., Cruwys, T. (red.) (2020). Together apart: The psychology of covid-19. Londyn: Wydawnictwo Sage.

John Hopkins University, https://coronavirus.jhu.edu/map.html (dostęp: 8.01.2022).

Kavrayıcı, C., Kesim, E. (2021). School management during the Covid-19 pandemic: A qualitative study. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 27(1), 1005–1060. DO: https://doi.org/10.14527/kuey.2021.004.

Kikuchi, S., Kitao, S., Mikoshiba, M. (2020). Heterogeneous vulnerability to the COVID-19 crisis and implications for inequality in Japan. Crepe Discussion Paper, 71, http://www.crepe.e.u-tokyo.ac.jp/results/2020/CREPEDP71.pdf (dostęp: 27.04.2022).

Kim, S. J., Bostwick, W. (2020). Social vulnerability and racial inequality in COVID-19 deaths in Chicago. Health Education & Behavior, 47(4), s. 509–513. DOI: https://doi.org/10.1177/1090198120929677.

Kitler, W., Gryz, J. (2007). System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego z 8 stycznia 2018 r. (aktualizacja 2021/2022).

Kurzępa, J. (2021). Badania in statu nascendi w czasie epidemii SARS-Cov-2: Refleksje na podstawie doświadczeń z badań w ramach projektu badawczego „Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej”. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Kurzępa, J., Leszczyński, K., Przybysz, M. (2021). Uczniowie a pandemia: Raport z badań ilościowych w środowisku uczniów, w ramach projektu badawczego “Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa Covid-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej”. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Leask, J., Hooker, C. (2020). How risk communication could have reduced controversy about school closures in Australia during the COVID-19 pandemic. Public Health Research & Practice, 30(2), e3022007. DOI: https://doi.org/10.17061/phrp3022007.

Lee, V. W. Y., Lam, P. L. C., Lo, J. T. S., Lee, J. L. F., Li, J. T. S. (2022). Rethinking online assessment from university students’ perspective in COVID-19 pandemic. Cogent Education, 9(1). DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2082079.

Liang, B. Y., Shen, J. (2022) Introduction of COVID-19 knowledge via film teaching method. Biochemistry and Molecular Education, 50(1), 130–132. DOI: https://doi.org/10.1002/bmb.21599.

Liang, M., Gao, L., Cheng, C., Zhou, Q., Uy, J. P., Heiner, K., Sun, C. (2020). Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel Medicine and Infectious Disease, 36, 101751. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101751.

Malpass, A., Garbers, K., Saunders, L., Horwood, J., McLeod, H., Anderson, E., Farr, M. (2022). Overcoming digital exclusion during the COVID-19 Pandemic: impact of mobile technology for survivors of modern slavery and human trafficking – A mixed method study of survivors and support service provider views. Journal of Human Trafficking. DOI: https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2050991.

Maryniarczyk, A. (2001). Dobro. W: Powszechna encyklopedia filozofii. T.2. Lublin: Wydawnictwo Academicon, s. 620.

McNamara, L. (2021). School recess and pandemic recovery efforts: ensuring a climate that supports positive social connection and meaningful play. FACETS. 6(1), 1814–1830. https://doi.org/10.1139/facets-2021-0081.

Minck, S., Fraillon, J., Strietholt, R. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on education: International evidence from the responses to educational disruption survey (REDS). Paris/Amsterdam: UNESCO/IEA.

Mishra, N., Tandon, D., Tandon, N., Gupta, I. (2020). Online teaching perceptions amidst covid-19. The Journal of Indian Management & Strategy, 25(3), 46–53. DOI: https://doi.org/10.5958/0973-9343.2020.00023.X.

Mroczko, F. (2012). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Praca Naukowa Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Mutongoza, B. H., Olawale, B. E., Mzilikazi, B. (2021). Chronicling school principals’ experiences on school management in the context of COVID-19 stringency. Research in Social Sciences and Techno­logy, 6(3), 146–162. DOI: https://doi.org/10.46303/ressat.2021.35.

Napier, A. D. (2020). Rethinking vulnerability through Covid-19. Anthropology Today, 36(3), s. 1–2. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8322.12571.

Netolicky, D. M. (2020). School leadership during a pandemic: navigating tensions. Journal of Professional Capital and Community, 5(3/4), 391–395. DOI: https://doi.org/10.1108/JPCC-05-2020-0017.

Nguyen, M. H., Hargittai, E., Marler, W. (2021). Digital inequality in communication during a time of physical distancing: The case of COVID-19. Computers in Human Behavior, 120, s. 106717. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106717.

Nygren, K. G., Olofsson, A. (2020) Managing the Covid-19 pandemic through individual responsibility: the consequences of a world risk society and enhanced ethopolitics. Journal of Risk Research, 23(7-8), 1031–1035. DOI: https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1756382.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (2002). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC, s. 57.

Perdomo, B. (2022). Teaching practitioners and barriers faced during emergency remote teaching for COVID-19: an integrative review. Foro Educacional, 38, 7–37. DOI: https://doi.org/10.29344/07180772.38.2999.

Piwowarski, J., Piwowarska, B., Piwowarski, J. A. (2019). Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje, 36(36), 73–99. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1293.

Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, kol 241.

Pu, S., Xu, H. (2021). Examining changing assessment practices in online teaching: A multiple-case study of EFL school teachers in China. Asia-Pacific Education Researcher, 30(6), 553–561. DOI: https://doi.org/10.1007/s40299-021-00605-6.

Remuzzi, A., Remuzzi, G. (2020). COVID-19 and Italy: what next?. Lancet, Health Policy, 395(10231), 1225–1228. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30627-9.

Robinson, L., Schulz, J., Ball, Ch. Chiaraluce, C., Dodel, M. Francis, J. i wsp. (2021). Cascading crises: Society in the age of COVID-19. American Behavioral Scientist, 65(12), s. 1608–1622. DOI: https://doi.org/10.1177/00027642211003156.

Robinson, L., Schulz, J., Khilnani, A., Ono, H., Cotten, S. R., McClain, N. i wsp. (2020). Digital inequalities in time of pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms of vulnerability. First Monday, 25(7). DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10845.

Rudhumbu, N., Parawira, W., Bhukuvhani, C., Nezandoyi, J., Majoni, C., Chikosha, F., Zvokuomba, K., Chingwanangwana, B. (2021). Insight into online teaching behaviour of lecturers in Zimbabwean universities during the COVID-19 era and beyond: issues and challenges. International Journal of Information and Learning Technology, 38(5), 518–539. DOI: https://doi.org/10.1108/IJILT-07-2021-0104.

Ruiu, M. L. (2020). Mismanagement of Covid-19: lessons learned from Italy. Journal of Risk Research, 23(7–8), 1007–1020. DOI: https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758755.

Senge, P., Kleiner, A., Roberts, Ch., Ross, R. B., Smith, B. J. (2013). Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się?, wydanie III. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2010). Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym – istota, zadania, efekty. Seria SWSPiZ w Łodzi: Przedsiębiorczość i zarządzanie, 11(12), 23–35.

Sienkiewicz-Małyjurek, K., Krynojewski, F. R. (2016). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Stróżewski, W. (2002). O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 295–296.

Suryahadi, A., Sumarto, S. (2003). Poverty and vulnerability in indonesia before and after the economic crisis. Asian Econ Journal, 17(1), s. 45–64. DOI: https://doi.org/10.1111/1351-3958.00161.

Tang, T., Abuhmaid, A. M., Olaimat, M., Oudat, D. M., Aldhaeebi, M., Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19. Interactive Learning Environments. DOI: https://doi.org/1080/10494820.2020.1817761.

Tawodzera, G. (2011). Vulnerability in crisis: urban household food insecurity in Epworth, Harare, Zimbabwe. Food Security, 3(4), s. 503–520. DOI: https://doi.org/10.1007/s12571-011-0152-1.

The Lancet (2020). Redefining vulnerability in the era of COVID-19. The Lancet, 395(10230), s. 1089. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30757-1.

Tsolou, O., Babalis, T., Tsoli, K. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on education: social exclusion and dropping out of school. Creative Education, 12, 529–544. DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2021.123036.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 58).

van der Sande, M., Teunis, P., Sabel, R. (2008). Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PLoS ONE, 3(7), e2618. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002618.

Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, Ch., Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 397–404. DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X.

Wan, H., Tang, L., Zhong, Z., Cao, Q. (2020). Transit traditional face-to-face teaching to online teaching during the outbreak of COVID-2019, 2020 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), s. 355–362. DOI: https://doi.org/10.1109/TALE48869.2020.9368330.

Williams, T., McIntosh, R., Russell, W. (2021). Equity in distance education during COVID-19. Research in Social Sciences and Technology, 6(1), 1–24. DOI: https://doi.org/10.46303/ressat.2021.1.

Witt, T., Klumpp, M., Beyer, B. (2021). Digital university teaching and learning in management – The Gini from the COVID-19 Bottle and its empirical representations in Germany. Education Sciences, 11(11), 1–17. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci1111072.

Wróblewski, R. (2006). Zarys teorii kryzysu. Warszawa: AON.

Yap, S.-F., Xu, Y., Tan, L. (2021). Coping with crisis: The paradox of technology and consumer vulnerability. International Journal of Consumer Studies, 45(6), s. 1239–1257. DOI: https://doi.org/10.1111/ijcs.12724.

Zapotoczna, M. (2021). Zdalne umiędzynarodowienie? Mobilność edukacyjna studentów w obliczu zmian. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40(1), 117–127. DOI: https://doi.org/10.17951/lrp.2020.40.1.117-127.

Zheng, Y., Walsham, G. (2021). Inequality of what? An intersectional approach to digital inequality under Covid-19. Information and Organization, 31(1), s. 100341. DOI: https://doi.org/10.1016/­­j.infoandorg.2021.100341.

Źródła internetowe:

Hajkowski, L., Szewczyk J. (b.r.). Koronawirus – zarządzanie kryzysowe to też dziedzina profesjonalnego zarządzania, http://www.pte.pl/pliki/2/12/kryzys_hajkowski.pdf (dostęp: 26.07.2022).

CAF – Common Assessment Framework. (b.r.). https://www.eupan.eu/caf/ (dostęp: 25.07.2022).

EUPAN Network. (b.r.). https://www.eupan.eu/network/ (dostęp: 25.07.2022).

Szkoła a pandemia

Zapowiedzi

22 lutego 2023

Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-62475-43-8

Data pierwszego wydania (11)

2022-12-30