W poszukiwaniu moralnego charakteru

Autorzy

Artur Szutta (red.)
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-1062-4808
Natasza Szutta (red.)
Uniwersytet Gdański
https://orcid.org/0000-0002-4114-927X

Słowa kluczowe:

charakter, cnota, dyspozycjonizm, etyka cnót, filozofia, moralność, etyka, psychologia, sytuacjonizm

Streszczenie

Tytuł książki W poszukiwaniu moralnego charakteru może nieco zwieść, sugerując, że jest to publikacja z zakresu edu­kacji moralnej, w której podane zostaną sposoby doskonalenia moralnego charakteru, między innymi poprzez doskonalenie cnót etycznych. Tymczasem jej problematyka jest bardziej pod­stawowa, ale o fundamentalnym znaczeniu dla moralnej edukacji. Jest to głos, a właściwie wielogłos w sporze o istnienie moralnego charakteru i jego trwałych dyspozycji, w dyskusji, która aktualnie toczy się na łamach najważniejszych filozoficznych czasopism. Ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ jej inspiracją są badania empiryczne przeprowadzone w psychologii społecznej i kognitywnej. Uczestnikami tej dyskusji są sytuacjoniści, etycy będący pod dużym wpływem wyników badań we współcze­snej psychologii moralności oraz zwolennicy etyki cnót, przeciw której sytuacjoniści skierowali ostrze swojej krytyki.

Rozdziały

Biogramy autorów

Artur Szutta - Uniwersytet Gdański

Dr hab., prof. UG. Interesuje się metaetyką, etyką i filozofią społeczną. Autor między innymi książki Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011), serii artykułów poświęconych metodzie refleksyjnej równowagi („Diametros” 35, 36, 37, 2013) oraz artykułu Authentic Civic Attitude: A Personalist Perspective („American Catholic Philosophical Quraterly” 86, 2012). Adres e-mail: artur.szutta@filozofuj.eu.

Natasza Szutta - Uniwersytet Gdański

Dr hab., prof. UG. Autorka książek pt. Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki? (Gdańsk 2007) i Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? (Lublin 2017), redaktor antologii Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia (Warszawa 2010) oraz artykułów na temat cnoty, etyki cnót i sytuacjonistycznej krytyki etyki cnót. Zainteresowania badawcze: etyka, metaetyka, psychologia moralności. Adres e-mail: wnsnsz@univ.gda.pl.

Nancy Snow - Uniwersytet Marquette

Profesor filozofii na Uniwersytecie Marquette w Milwaukee, stan Wisconsin, USA. Zajmuje się etyką cnót i psychologią moralną. Jej najważniejsze publikacje to monografia Virtue as Social Intelligence: An Empirically Grounded Theory (Routledge, 2010), The Philosophy and Psychology of Character and Happiness, współredagowana z Frankiem V. Trivigno (Routledge, 2014), oraz redagowany przez nią tom Cultivating Virtue: Perspectives from Philosophy, Theology, and Psychology (Oxford, 2014). Adres e-mail: nsnow@ou.edu.

Rachana Kamtekar - Uniwersytet Arizony

Profesor filozofii Uniwersytetu Arizony. Zajmuje się głównie filozofią starożytną i psychologią moralną. Jej publikacje to m.in.: Situationism and Virtue Ethics on the Content of Our Character („Ethics” 2005), Speaking With the Same Voice as Reason:  Personification in Plato’s Psychology (Oxford, Studies in Ancient Philosophy, 2006) oraz The Relationship Between Aristotle’s Ethics and Politics [w:] Ron Polansky (ed.), The Cambridge Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics, 2014. Adres e-mail: kamtekar@email.arizona.edu.

Christian Miller - Uniwersytet Wake Forest

Profesor filozofii na Uniwersytecie Wake Forest. Główny przedmiot jego zainteresowań stanowią: etyka normatywna, metaetyka, psychologia moralna oraz filozofia religii. Jest autorem 53 artykułów, redaktorem trzech antologii, jak również autorem dwóch książek: Moral Character: An Empirical Theory (Oxford University Press); Character and Moral Psychology (Oxford University Press). Jest także dyrektorem tzw. Character Project. Strona internetowa: www.wfu.edu/~millerc. Adres e-mail: millerc@wfu.edu.

Krystyna Adamska - Uniwersytet Gdański

Dr hab., wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się w wokół zagadnień komunikacji interpersonalnej, komunikacji w organizacji oraz kwestii konfliktu i współpracy. Opublikowała m.in. prace: (współautor: Konarski R.) Polska adaptacja Skali Konwersacyjnej Niebezpośredniości Thomasa Holtgraves’a, „Psychologia Społeczna” 3 (2014), s. 348–361; (współautor: Kosakowska-Berezecka N.) The Role of Self-Awareness in Enhancing Cooperative Behaviours among Students, „Citizenship, Teaching, and Learning” 8 (2013), s. 233–248; Iluzja transparentności – przyczyny i skutki, „Studia Psychologiczne” 50 (2012), s. 13–25. Adres e-mail: psyka@ug.edu.pl.

Michael Winter - Uniwersytet Świętego Tomasza

Profesor filozofii na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Saint Paul, w stanie Minnesota, USA. Interesuje się etyką, etyką cnót i epistemologią. Wśród jego publikacji znajdują się: Rethinking Virtue Ethics (Springer Dordrecht, Heidelberg–London–New York 2012); Does Moral Virtue Require Knowledge? A Response to Julia Driver, „Ethical, Theory and Moral Practice” 15 (2012); Virtue Theory and Social Psychology, „The Journal of Value Inquiry”, Fall 2006 (współautorstwo z Johnem Tauerem). Adres e-mail: mjwinter@stthomas.edu.

Jacek Jaśtal - Politechnika Krakowska

Dr hab., pracuje w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się metaetyką oraz historią etyki, zwłaszcza etyką Arystotelesa. Opublikował m.in. Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót (Kraków 2009) oraz Etyka i charakter (Kraków 2004). Obecnie zajmuje się konstruktywizmem metaetycznym oraz jego związkami z konstruktywistycznymi teoriami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii odnoszących się do czasu społecznego. Adres e-mail: jjastal@pk.edu.pl.

Daniel Russell - Uniwersytet Arizony

Profesor filozofii w Center for the Philosophy of Freedom Uniwersytetu Arizony. Specjalizuje się w filozofii starożytnej i etyce. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest wpływ myśli starożytnej na rozwój współczesnych stanowisk dotyczących możliwości doskonalenia naszego życia. Pisał na temat etyki i psychologii Platona (Plato on Pleasure and the Good Life, Oxford University Press, 2005), jak również na temat współczesnej etyki cnót (Practical Intelligence and the Virtues, Oxford University Press, 2009). Pośród jego najnowszych książek należy wymienić Happiness for Humans (Oxford University Press, 2012) oraz Cambridge Companion to Virtue Ethics (Cambridge University Press, 2013). Obecnie w swoich badaniach koncentruje się na problematyce dobrego życia oraz cnót charakteru. Adres e-mail: danrussell@email.arizona.edu.

Pobrania

Zapowiedzi

30 września 2015

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: Ebook [PDF]

Ebook [PDF]

ISBN-13 (15)

978-83-62475-66-7

Data ostatniego wydania (16)

2021-04-26